Register actuariële organisaties

Een deel van de rapportages die pensioenfondsen jaarlijks opstellen ten behoeve van het DNB-toezicht wordt door een bevoegde actuaris gewaarmerkt. In de Pensioenwet (Pw) is bepaald dat de bevoegde actuaris onafhankelijk moet zijn van het desbetreffende pensioenfonds waarvoor hij de verklaring opstelt en geen andere werkzaamheden mag verrichten voor het pensioenfonds.

De Pw staat verder niet toe dat de waarmerkend actuaris van het pensioenfonds werkzaamheden uitoefent voor een pensioenfonds wanneer een andere actuaris of persoon die behoort tot dezelfde organisatie als de waarmerkend actuaris, andere werkzaamheden voor het pensioenfonds verricht. Dit is alleen anders als de organisatie een door DNB goedgekeurde gedragscode heeft. Deze organisaties zijn opgenomen in dit deelregister.

Zoeken in de registers