Register Afwikkelondernemingen


Per 1 januari 2014 zijn afwikkelondernemingen in de Wet op het financieel toezicht (Wft) opgenomen.

Afwikkelondernemingen verlenen afwikkeldiensten. Afwikkeldiensten zijn in de Wft gedefinieerd als werkzaamheden gericht op:
a. Het doorzenden door een ander dan een aanbieder van communicatienetwerken van verzoeken die betrekking hebben op de goedkeuring van betaalopdrachten;
b. Het goedkeuren van verzoeken als bedoeld onder a, namens een betalende betaaldienstverlener; of
c. Het salderen.

Een afwikkelonderneming moet over een vergunning van de Nederlandsche Bank (DNB) beschikken om het bedrijf van afwikkelonderneming uit te oefenen, indien in het voorafgaande kalenderjaar meer dan 120 miljoen girale betalingstransacties zijn verricht.

Alle overige afwikkelondernemingen moeten zich melden bij DNB en jaarlijks voor 1 maart kennis geven aan DNB van het aantal in Nederland verrichte girale betalingstransacties ten aanzien waarvan zij in het voorgaande kalenderjaar afwikkeldienstenen hebben verleend.

Zoeken in de registers