Register betaalinstellingen

Op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft) moeten betaaldienstverleners over een DNB-vergunning beschikken om in Nederland activiteiten te mogen verrichten, tenzij de betaaldienstverlener is vrijgesteld van de vergunningplicht of de betaaldiensten aanbiedt op basis van een Europees Paspoort . De betaaldienstverleners met een vergunning heten betaalinstellingen en staan onder toezicht van DNB. De zeven verschillende betaaldiensten waarvoor een betaaldienstverlener een vergunning kan krijgen staan omschreven in de Bijlage van de Europese richtlijn voor betaaldiensten, de Payment Services Directive (2007/64/EG).

Uitzonderingen

Europees Paspoort
In dit deelregister zijn ook (buitenlandse) ondernemingen opgenomen die in Nederland betaaldiensten aanbieden op basis van het Europees Paspoort . Deze ondernemingen staan primair onder toezicht in het land van herkomst (home supervisor). Betaaldienstverleners uit andere EER-landen verrichten vaak diensten op basis van het Europees Paspoort in Nederland door tussenkomst van een in Nederland werkzaam zijnde betaaldienstagent.

Vrijstelling
Verder kan een betaaldienstverlener zijn vrijgesteld van de vergunningplicht. Vrijgestelde betaaldienstverleners staan niet onder toezicht van de DNB, tenzij aan de vrijstelling wettelijke voorwaarden zijn verbonden waarop DNB toeziet. De vrijgestelde betaaldienstverleners vallen wel onder het gedragstoezicht van de AFM.

Brexit

Op 31 januari 2020 is het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie getreden. In het uittredingsakkoord dat is afgesloten tussen de EU en het VK is een overgangsperiode vastgelegd die zal eindigen op 31 december 2020. Tijdens deze overgangsperiode is het recht van de EU van toepassing op en in het VK (art. 127). Verwijzingen naar lidstaten hebben ook betrekking op het VK (art. 7), op enkele uitzonderingen na die niet relevant zijn voor financiële dienstverlening. Notificaties die in het Wft-register zijn opgenomen voor grensoverschrijdende dienstverlening van of naar het VK, als ook Gibraltar, door middel van paspoortrechten voor het verlenen van financiële diensten en/of de vestiging van een bijkantoor van of naar het VK blijven daarom geldig gedurende de overgangsperiode.

Zoeken in de registers