Informatie detailpagina

terug naar overzicht


Organisatie


Statutaire naam: Adam & Company plc
Handelsnaam:
Adres: Bishopsgate 280 
Postcode: EC2M 4RB
Plaats: LONDON
Land: Verenigd Koninkrijk
Toelichting:
Relatienummer DNB: R135586
Type Bank
 1. Contactgegevens
 2. MiFiD matrix
 3. EU paspoort (in)

Contactgegevens

Vestigingsadres

Adres:Plaats:Land:
Bishopsgate 280 LONDONVerenigd Koninkrijk

MiFiD matrix

A Beleggingsdiensten en -activiteitenB Nevendiensten
C Financiële instrumenten1.2.3.4.5.6.7.8.1.2.3.4.5.6.7.
1.xxxxxxxxxxx
2.xxxxxxxxxx
3.xxxxxxxxxxx
4.xxxxxxxxxx
5.xxxxxxx
6.xxxxxxx
7.xxxxxxx
8.xxxxxxx
9.xxxxxxx
10.xxxxxxx

Deel A Beleggingsdiensten en -activiteiten.

 1. Het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot één of meer financiële instrumenten.
 2. Het uitvoeren van orders voor rekening van cliënten.
 3. Het handelen voor eigen rekening.
 4. Vermogensbeheer.
 5. Beleggingsadvies.
 6. Het overnemen van financiële instrumenten en/of plaatsen van financiële instrumenten met plaatsingsgarantie.
 7. Het plaatsen van financiële instrumenten zonder plaatsingsgarantie.
 8. Het exploiteren van multilaterale handelsfaciliteiten.

Deel B Nevendiensten

 1. Bewaring en beheer van financiële instrumenten voor rekening van cliënten, met inbegrip van bewaarneming en daarmee samenhangende diensten zoals contanten- en/of zekerhedenbeheer.
 2. Het verstrekken van kredieten of leningen aan een belegger om deze in staat te stellen een transactie in één of meer financiële instrumenten te verrichten, bij welke transactie de onderneming die het krediet of de lening verstrekt, als partij optreedt.
 3. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenheden, alsmede advisering en dienstverrichting op het gebied van fusies en overnames van ondernemingen.
 4. Valutawisseldiensten voorzover deze samenhangen met het verrichten van beleggingsdiensten.
 5. Onderzoek op beleggingsgebied en financiële analyse of andere vormen van algemene aanbevelingen in verband met transacties in financiële instrumenten.
 6. Diensten in verband met het overnemen van financiële instrumenten.
 7. Beleggingsdiensten en -activiteiten alsmede nevendiensten van het type vermeld in deel A of B van bijlage I die verband houden met de onderliggende waarde van de derivaten, als bedoeld in de punten 5, 6, 7 en 9 van deel C, voorzover deze in verband staan met de verlening van beleggings- of nevendiensten.

Deel C Financiële instrumenten

 1. Effecten.
 2. Geldmarktinstrumenten.
 3. Rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging.
 4. Opties, futures, swaps, rentetermijncontracten en andere derivatencontracten die betrekking hebben op effecten, valuta, rentevoeten of rendementen, of andere afgeleide instrumenten, indexen of maatstaven en die kunnen worden afgewikkeld door middel van materiële aflevering of in contanten.
 5. Opties, futures, swaps, rentetermijncontracten en andere derivatencontracten die betrekking hebben op grondstoffen en in contanten moeten of mogen worden afgewikkeld naar keuze van een van de partijen (tenzij de reden het in gebreke blijven is of een andere gebeurtenis die beëindiging van het contract tot gevolg heeft).
 6. Opties, futures, swaps en andere derivatencontracten die betrekking hebben op grondstoffen en alleen kunnen worden afgewikkeld door middel van materiële levering, mits zij worden verhandeld op een gereglementeerde markt en/of een MTF.
 7. Andere, niet in deel C, punt 6 vermelde opties, futures, swaps, termijncontracten en andere derivatencontracten die betrekking hebben op grondstoffen, kunnen worden afgewikkeld door middel van materiële levering en niet voor commerciële doeleinden bestemd zijn, en die de kenmerken van andere afgeleide financiële instrumenten hebben, waarbij o.a. in aanmerking wordt genomen of de clearing en afwikkeling via erkende clearinghouses geschiedt en of er regelmatig sprake is van "margin calls" (verzoek om storting van extra zekerheden).
 8. Afgeleide instrumenten voor de overdracht van het kredietrisico.
 9. Financiële contracten ter verrekening van verschillen ("contracts for differences").
 10. Opties, futures, swaps, termijncontracten en andere derivatencontracten met betrekking tot klimaatvariabelen, vrachttarieven, emissievergunningen, inflatiepercentages of andere officiële economische statistieken, en die contant moeten, of, op verzoek van één der partijen, kunnen worden afgewikkeld (anderszins dan op grond van een verzuim of een ander ontbindend element), alsmede andere derivatencontracten met betrekking tot activa, rechten, verbintenissen, indices en maatregelen dan die vermeld in Deel C en die de kenmerken van andere afgeleide financiële instrumenten bezitten, waarbij o.a. in aanmerking wordt genomen of zij op een gereguleerde markt of MTF worden verhandeld of via erkende clearinghouses, en tevens of er regelmatig sprake is van "margin calls" (verzoek om storting van extra zekerheden).

EU paspoort (in)

EU paspoort (in)ActiviteitBegindatum
2:18 Verrichten van diensten bank uit EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare gelden10-04-2017
02. Verstrekken van leningen10-04-2017
03. Leasing30-04-2018
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt10-04-2017
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 410-04-2017
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochten10-04-2017
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)10-04-2017
07b. valuta's10-04-2017
07c. financiële futures en opties10-04-2017
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumenten10-04-2017
07e. effecten10-04-2017
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmee30-04-2018
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenheden30-04-2018
11. Vermogensbeheer en -advisering10-04-2017
12. Bewaarneming en beheer van effecten10-04-2017
13. Commerciële inlichtingen30-04-2018
14. Verhuur van safes10-04-2017
15. Uitgifte van elektronisch geld30-04-2018