Informatie detailpagina

terug naar overzicht


Organisatie


Statutaire naam: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Handelsnaam:
Adres: Pz de San Nicolãis 4 
Postcode: 48005
Plaats: BILBAO
Land: Spanje
Toelichting: Deze bank staat niet onder toezicht van DNB. Zij is officieel gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Unie, of in Noorwegen, IJsland of Liechtenstein, en staat onder toezicht in dat land. Tegoeden op rekeningen bij deze bank zijn niet gedekt door het Nederlandse depositogarantiestelsel.
Relatienummer DNB: B0030
Type Bank
  1. Contactgegevens
  2. EU paspoort (in)

Contactgegevens

Vestigingsadres

Adres:Plaats:Land:
Pz de San Nicolãis 4 BILBAOSpanje

EU paspoort (in)

EU paspoort (in)ActiviteitBegindatum
2:18 Verrichten van diensten bank uit EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare gelden11-08-2005
02. Verstrekken van leningen11-08-2005
03. Leasing11-08-2005
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt11-08-2005
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 411-08-2005
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochten11-08-2005
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)04-11-1993
07b. valuta's04-11-1993
07c. financiële futures en opties04-11-1993
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumenten04-11-1993
07e. effecten04-11-1993
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmee04-11-1993
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenheden04-11-1993
10. Bemiddeling op de interbankmarkten11-08-2005
11. Vermogensbeheer en -advisering04-11-1993
12. Bewaarneming en beheer van effecten04-11-1993
13. Commerciële inlichtingen11-08-2005
14. Verhuur van safes04-11-1993