Informatie detailpagina

terug naar overzicht


Organisatie


Statutaire naam: AXA Bank Europe S.A.
Handelsnaam:
Adres: Grotesteenweg 214
Postcode: 2600
Plaats: ANTWERPEN
Land: België
Toelichting: Deze bank staat niet onder toezicht van DNB. Zij is officieel gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Unie, of in Noorwegen, IJsland of Liechtenstein, en staat onder toezicht in dat land. Tegoeden op rekeningen bij deze bank zijn niet gedekt door het Nederlandse depositogarantiestelsel.




Relatienummer DNB: R120874
  1. Contactgegevens
  2. EU paspoort (in)

Contactgegevens

Vestigingsadres

Adres:Plaats:Land:
Grotesteenweg 214ANTWERPENBelgië

EU paspoort (in)

EU paspoort (in)ActiviteitBegindatum
2:18 Verrichten van diensten bank uit EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare gelden17-07-2000
02. Verstrekken van leningen17-07-2000
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt17-07-2000
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 417-07-2000
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochten17-07-2000
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)17-07-2000
07b. valuta's17-07-2000
07e. effecten17-07-2000
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmee17-07-2000
12. Bewaarneming en beheer van effecten17-07-2000