Register Premiepensioeninstellingen

Sinds 1 januari 2011 is de premiepensioeninstelling in de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Pensioenwet (Pw) opgenomen. Een premiepensioeninstelling mag uitsluitend in de opbouwfase van het pensioen als aanbieder optreden voor premieovereenkomsten, het gaat daarbij om de uitvoering van zogenoemde beschikbare premieregelingen (DC: Defined Contribution), waarbij wel de premiebijdrage vaststaat, maar niet de hoogte van het uiteindelijke pensioen.

Een premiepensioeninstelling moet over een vergunning van de Nederlandsche Bank (DNB) beschikken om haar activiteiten uit te oefenen (artikel 2:54h, eerste lid Wft). Indien een premiepensioeninstelling daarnaast ook wil optreden als adviseur, bemiddelaar, gevolmachtigde agent of ondergevolmachtigde agent in verzekeringen in Nederland geldt voor deze activiteit een aanvullende vergunningplicht (artikel 2:54h, tweede lid Wft).

Zoeken in de registers