Register wisselinstellingen

Een wisselinstelling moet over een vergunning van de Nederlandsche Bank (DNB) beschikken om haar activiteiten uit te oefenen op grond van artikel 2:54i van de Wft, tenzij op haar een vrijstelling van toepassing is. De van het toezicht vrijgestelde wisselinstellingen zijn tevens in dit register opgenomen. DNB houdt echter geen toezicht op deze instellingen. Een wisselinstelling die reeds op basis van de Wft over een vergunning voor bank of betaaldienstverlener beschikt, wordt niet in het register voor wisselinstellingen ingeschreven.

In verband met de overheveling van het toezicht op wisselinstellingen naar de Wet op het financieel toezicht (Wft) is met ingang van 1 juli 2012 de Wet inzake de geldtransactiekantoren (Wgt) ingetrokken. De uit hoofde van de Wgt geregistreerde geldtransactiekantoren zijn vanaf 1 juli 2012 van rechtswege in het register voor Wisselinstellingen ingeschreven.

In dit register zijn eveneens (buitenlandse) ondernemingen opgenomen die in Nederland het bedrijf van wisselinstelling uitoefenen vanuit een bijkantoor. Daarbij wordt onderscheiden naar bijkantoren uit aangewezen staten en uit niet-aangewezen staten. Bijkantoren van ondernemingen met zetel in een aangewezen staat staan onder toezicht in het land van herkomst. Bijkantoren van wisselstellingen met zetel in een niet-aangewezen staat beschikken over een vergunning van DNB en staat onder toezicht van DNB.

Zoeken in de registers