Register financieel dienstverleners

Wat vindt u in dit register?

In dit deel van het register kunt u zoeken naar:

  • financieel dienstverleners;
  • aangesloten instellingen;
  • verbonden bemiddelaars;
  • Europees paspoorthouders;
  • volmachtgevers.

Een financieel dienstverlener biedt aan, adviseert, bemiddelt, herverzekert of treedt op als gevolmachtigd agent met betrekking tot financiële producten. De AFM houdt toezicht op het gedrag van deze instellingen. Een financieel dienstverlener die in het register is opgenomen als bemiddelaar, aanbieder, herverzekeraar of gevolmachtigde agent met betrekking tot een financieel product is ook bevoegd te adviseren in dit product.

Pensioenverzekeringen

Een vergunning voor het verlenen van financiële diensten in pensioenverzekeringen is nodig, wanneer geadviseerd/bemiddeld wordt in levensverzekeringen die een werkgever afsluit voor zijn werknemers. Hieronder vallen tweede pijlerpensioenen en DGA-pensioenverzekeringen. Tweede pijlerpensioenen zijn de pensioenrechten die werknemers tijdens hun werkzame leven opbouwen in de relatie werkgever-werknemer. DGA-pensioenverzekeringen bestaan uit een ouderdomspensioen of nabestaandenpensioen voor de directeur-grootaandeelhouder.

Het adviseren/bemiddelen in pensioenverzekeringen is in de Wft beperkt tot de rechtstreeks verzekerde pensioenregelingen die bij verzekeraars worden ondergebracht. Arbeidsongeschiktheidspensioen valt niet onder de reikwijdte van pensioenverzekering. Hier is sprake van een schadeverzekering.

Downloadbestanden

Het volledige FD-register is beschikbaar in een XML-bestand. Met dit bestand kunnen aanbieders vergunningen automatisch controleren. Via het Digitaal loket worden bovendien de mutaties in een XML-bestand beschikbaar gesteld.