Toezicht instellingen Caribisch Nederland ('BES')

Financiële ondernemingen moeten solide, betrouwbaar en stabiel zijn, en bedrijven, consumenten en anderen moeten daarop kunnen vertrouwen. Financiële ondernemingen dienen hun klanten goed voor te lichten over hun producten en diensten en tegenover hen ook verder de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen.

Uitgebreide informatie over de staatkundige hervormingen is te vinden op de website Caribisch Nederland

Belangrijk is ook dat de financiële sector integer is en niet wordt gebruikt voor het witwassen van geld, de financiering van terrorisme, fraude, corruptie of andere illegale activiteiten. Tot slot dient sprake te zijn van een goede marktwerking en markttoegang, met ruimte voor nieuwe initiatieven. Deze doelstellingen gelden uiteraard onverkort voor de openbare lichamen.

Om deze doelstellingen te realiseren is goed toezicht van groots belang. Voor Caribisch Nederland (CN) kan men drie soorten toezicht op grond van de Wet financiële markten BES (Wfm BES) onderscheiden: prudentieel toezicht (solvabiliteit x liquiditeit), integriteittoezicht en gedragstoezicht. De drie toezichtautoriteiten zijn De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS).

In onderstaand schema is te zien welke toezichtautoriteit verantwoordelijk is voor welke toezichttaak met betrekking tot financiële instellingen op grond van de Wfm BES binnen Caribisch Nederland.


Zelfstandige instellingen gevestigd in CN

Grote bijkantoren in CN met buitenlandse ‘moeder’

Kleine bijkantoren in CN met ‘moeder’ in Curaçao of Sint Maarten

Prudentieel

DNB

DNB

CBCS (via ‘moeder’)

Integriteit

DNB

DNB

DNB

Gedrag

AFM

AFM

AFM