BES - Wet en Regelgeving

Op 1 september 2010 is in het Staatsblad de eerste tranche gepubliceerd van de Rijkswetten en Rijksamvb's voor de BES-eilanden, waaronder de overkoepelende Invoeringswet BES (IBES; Stb. 2010, 346) en de (eerste) Aanpassingswet BES (ABES-1; Stb. 2010, 350).

Verder zijn op 1 oktober 2010 de specifieke wetten, AMvB's en Ministeriele Regelingen voor het toezicht van DNB op de financiele sector op de BES-eilanden in het staatsblad gepubliceerd.

Ter nader toelichting: Deze wetgeving ziet op de overgangsfase, dat wil zeggen de periode meteen na de transitie. Het ministerie streeft ernaar deze wetten al snel – zo mogelijk met ingang van 2012 – te vervangen door meer definitieve wetgeving: het zogenoemde eindmodel. Het eindmodel zal in beginsel uit twee wetten bestaan: de Wet financiële markten BES (Wfm BES) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (Wwft BES).

De hiervoor genoemde IBES wet is een overkoepelende wet. Verder geeft de ABES-1 wet de noodzakelijke aanpassingen van de overgenomen Antiliaanse wetten en regelingen nodig voor de opname van de BES-eilanden in het Nederlandse staatsbestel.

Hieronder is een overzichtje opgenomen van de officiële citeertitels en de vindplaats van al deze BES-wetten, voor zover voor het toezicht van DNB op de financiele sector op de BES-eilanden relevant.