Integriteit financiële markten BES

De integriteit van de financiële markten kan in het geding komen door misbruik voor het witwassen van criminele gelden of het financieren van terrorisme.

Het beleid ten aanzien van de integriteit van de financiële markten dient dan ook twee belangrijke doelstellingen: (i) het schoonhouden van het financiële stelsel zodat het vertrouwen in de financiële markten geborgd is en (ii) de bestrijding van (georganiseerde) criminaliteit. Het ministerie van Financiën heeft over zijn beleidsvoornemens op dit terrein een consultatiedocument uitgebracht (juni 2009).  Daarop zijn diverse reacties binnengekomen, die uiteraard worden betrokken bij de verdere uitwerking van de beleidsvoornemens.

Internationale afspraken

De integriteitswetgeving voor de BES dient in overeenstemming te zijn met internationale afspraken en regelgeving ter bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme. Daarbij zijn met name de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF) en de resoluties van de VN-Veiligheidsraad van belang. De desbetreffende wetgeving zal zoveel mogelijk worden aangepast om reeds per transitiedatum aan deze eisen te voldoen.

De belangrijkste aanpassingen betreffen de uitbreiding naar inhoud en reikwijdte van het verplichte cliëntenonderzoek - één van de pijlers van de FATF-aanbevelingen - en de verplichting ongebruikelijke transacties te melden bij het daartoe aangewezen meldpunt (de Financial Intelligence Unit – Nederland, kortweg FIU-NL). Daarnaast zal de reikwijdte van beide verplichtingen conform de aanbevelingen van de FATF worden uitgebreid tot niet-financiële instellingen, waaronder vrije beroepsbeoefenaren zoals advocaten, notarissen en accountants. Deze aanpassingen zijn grotendeels vergelijkbaar met de lopende herziening van de Antilliaanse wetgeving.

In de praktijk zal vooral merkbaar zijn dat meldingen van ongebruikelijke transacties gedaan moeten worden bij het Nederlandse Meldpunt FIU-NL, en dat het toezicht in handen zal zijn van Nederlandse toezichthouders.

Overgangsfase

De wetgeving in de overgangsfase zal bestaan uit de relevante, in BES-wetten omgezette, Antilliaanse landsverordeningen. Ook de lagere regelgeving is in die fase gebaseerd op de Antilliaanse landsbesluiten en ministeriële beschikkingen. Een duidelijk overzicht van het toepasselijk recht voor de financiële markten is te vinden in de oorspronkelijke bijlage bij de Invoeringswet BES, onderdeel Minister van Financiën.

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de bij de verschillende integriteitswetten behorende algemene maatregelen van bestuur. Zodra beschikbaar zullen hier de doorlopende teksten van de in de rechterkolom weergegeven besluiten te vinden zijn.

Eindmodel

De hiervoor genoemde wetten zullen van kracht zijn gedurende de overgangsfase. Het ministerie streeft ernaar deze al snel – zo mogelijk met ingang van 2012 – te vervangen door meer definitieve wetgeving: het zogenoemde eindmodel. Het eindmodel zal in beginsel uit twee wetten bestaan: de Wet financiële markten BES (Wfm BES) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (Wwft BES). De Wwft BES zal bestaan uit een samenvoeging van de Wet identificatie bij dienstverlening BES, de Wet melding ongebruikelijke transacties BES en de Wet grensoverschrijdende geldtransporten BES. De overige (toezicht)wetten worden gebundeld in de Wfm BES.