Toezicht BES introductie

De Nederlandse minister van Financiën wordt verantwoordelijk voor de regulering van de financiële markten op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden). Het toezicht, nu nog de verantwoordelijkheid van de Bank van de Nederlandse Antillen (BNA), wordt per 10 oktober 2010 uitgevoerd door de Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Overgangsfase

De wetgeving voor de financiële markten in de BES bestaat in eerste instantie (overgangsfase) uit de relevante, in BES-wetten omgezette Antilliaanse landsverordeningen. Bij de omzetting blijft de inhoud van die landsverordeningen grotendeels ongewijzigd. Wijzigingen hebben vooral te maken met de staatkundige hervormingen, bijvoorbeeld: 'de openbare lichamen' in plaats van 'de Nederlandse Antillen'. Een meer inhoudelijke aanpassing is voorzien op het gebied van de bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme, in grote lijnen vergelijkbaar met de lopende herziening van Antilliaanse wetgeving. Zie voor de wetteksten de pagina's  "BES-Wet en regelgeving" en "Toezicht ondernemingen BES".

Eindmodel

De hiervoor genoemde wetten zijn van kracht gedurende de overgangsfase. Het ministerie streeft ernaar deze al snel – zo mogelijk met ingang van 2012 – te vervangen door meer definitieve wetgeving: het zogenoemde eindmodel. Het eindmodel zal in beginsel uit twee wetten bestaan: de Wet financiële markten BES (Wfm BES) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (Wwft BES). De Wwft BES zal bestaan uit een samenvoeging van de Wet identificatie bij dienstverlening BES, de Wet melding ongebruikelijke transacties BES en de Wet grensoverschrijdende geldtransporten BES. De overige (toezicht)wetten worden gebundeld in de Wfm BES.

De Wfm BES zal ten opzichte van de wetten in de overgangsfase een aantal aanvullingen en aanscherpingen bevatten, en ook leiden tot een nadere afstemming van de regels voor de verschillende sectoren. De aanvullingen zullen vooral betrekking hebben op nieuw in te voeren gedragsregels voor het omgaan met consumenten: denk aan informatieverschaffing, regels inzake kredietverstrekking, behandeling van klachten, en dergelijke. Een aanscherping op prudentieel terrein is bijvoorbeeld de introductie van (onderdelen van) Basel II in het solvabiliteitstoezicht op banken. Veel van de beoogde aanpassingen komen overeen met soortgelijke voornemens van de Antilliaanse regering.

Betalingsverkeer en dollar

De Nederlandse minister van Financiën is verantwoordelijk voor het betalingsverkeer in de BES en de invoering van de Amerikaanse dollar als wettig betaalmiddel, ter vervanging van de Nederlands-Antilliaanse gulden. Dit laatste wordt geregeld in de Wet geldstelsel BES. Het wetsvoorstel is op 1 oktober 2010 gepubliceerd in het staatsblad. Klik hier voor de tekst van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.

Meer weten?

Meer informatie over de financiële markten in de BES vindt u op de volgende bladzijden: