Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Met de invoering van de herziene DGS-richtlijn in de Nederlandse wetgeving eind 2015 wordt de uitkeringstermijn bij een bankfaillissement teruggebracht van de huidige tien naar zeven werkdagen. Om dit mogelijk te maken is het Individueel Klantbeeld (IKB) geïntroduceerd.

Uitkeringssystematiek 

Een kortere uitkeringstermijn betekent dat banken sneller inzicht moeten geven in de deposito’s die door een depositohouder worden aangehouden, zodat het gegarandeerde bedrag tijdig kan worden uitgekeerd. Daarom is er gewerkt aan een nieuwe uitkeringssystematiek. Banken moeten hierbij op een uniforme wijze een IKB opstellen en aanleveren.

Rol individueel klantbeeld 

Het IKB is een overzicht van alle deposito’s van een depositohouder, voorzien van relevante gegevens voor het DGS volgens een door DNB voorgeschreven datamodel. Een bank stelt het IKB samen en levert deze aan bij DNB. Vervolgens bepaalt DNB het uit te keren bedrag per depositohouder.

DNB heeft de eisen aan het IKB vastgelegd in de Beleidsregel Individueel Klantbeeld. Deze beleidsregel beschrijft hoe een bank garandeert dat de administratie, procedures en maatregelen zodanig zijn ingericht dat een bank in staat is het IKB tijdig, nauwkeurig en juist op te bouwen. Banken dienen hun systemen en processen (IKB-systeem) hierop in te richten. Naast het periodiek aanleveren van het IKB-bestand dienen banken jaarlijks een audit uit te laten voeren.

Hieronder vindt u een overzicht van de actuele regelgeving en publicaties.

Eerste wijzigingsronde regelgeving DGS (februari 2019)

De in juli 2017 vastgestelde Beleidsregel Individueel Klantbeeld is in 2019 voor het eerst gewijzigd. DNB heeft de wijzigingen begin februari 2019 gepubliceerd in de Staatscourant. De voornaamste wijzigingen van de Beleidsregel Individueel Klantbeeld betreffen een markering voor deposito’s aangetrokken op basis van een Europees paspoort voor dienstverlening en de mogelijkheid om ten behoeve van de periodieke rapportages een nauwkeuriger inschatting te maken van het gegarandeerde bedrag op derdenrekeningen. Overige wijzigingen zijn mede het gevolg van vragen van banken gedurende de IKB-transitie. Deze wijzigingen zijn eind 2018 publiek geconsulteerd. In het document ‘Vaststelling Eerste Wijzigingsronde Regelgeving Depositogarantiestelsel – februari 2019’ vindt u een nadere toelichting en de terugkoppeling op de consultatiereacties. DNB heeft een nieuwe versie van de interactief geconsolideerde publicatie opgesteld waarin de wijzigingen van februari 2019 zijn verwerkt in de DGS-regelgeving die samenhangt met het individueel klantbeeld ('Regelgeving Depositogarantiestelsel – Februari 2019')

De specificatie van de gegevenslevering is beschreven in een Gegevensleveringsovereenkomst (GLO) en een Logisch Datamodel (LDM). De GLO geeft een verdere invulling aan de DGS-regelgeving en beschrijft de technische specificaties van de gegevensuitwisselingen. De GLO is in het Engels opgesteld. 

Het Handboek Gegevenslevering DGS geeft nadere invulling aan de DGS-regelgeving en biedt banken praktische handvatten voor de implementatie van het IKB.

Tweede wijzigingsronde regelgeving DGS (juli 2021)

In juli 2021 heeft DNB een consultatiedocument gepubliceerd met wijzigingen aan de Beleidsregel Individueel Klantbeeld en de Beleidsregel Reikwijdte en Uitvoering DGS. Het consultatiedocument beschrijft de voorgenomen wijzigingen in de tweede wijzigingsronde. De voorgestelde wijzigingen zijn het gevolg van vragen van banken ten behoeve van het opstellen en aanleveren van IKB-bestanden en de wens van DNB om een aantal specifieke DGS-situaties te verduidelijken. De consultatieperiode voor de tweede wijzigingsronde van de DGS-regelgeving is zojuist gestart. Graag ontvangen wij uiterlijk 27 augustus vragen, opmerkingen of suggesties ter verbetering van de voorgenomen wijzigingen. De input wordt daarna meegenomen in de verdere afronding van de documenten. Uitgangspunt is dat de documenten uiterlijk 1 oktober definitief worden vastgesteld, waarna de wijzigingen die tot aanpassingen van het IKB-systeem van banken leiden op 1 april 2022 moeten zijn geïmplementeerd.

Specificatie gegevensaanlevering

De specificatie van de gegevenslevering is beschreven in een Gegevensleveringsovereenkomst (GLO) met als onderdeel daarvan een Logisch Datamodel (LDM)

De GLO geeft een verdere invulling aan de DGS-regelgeving en beschrijft de technische specificaties van de gegevensuitwisselingen. De GLO is in het Engels opgesteld en samengesteld uit een set bestanden en documenten. U vindt de GLO, bestanden en documenten in het zip-bestand.

IKB-audit

Een bank geeft minimaal op jaarbasis opdracht aan de externe accountant om een oordeel te vormen of de voorschriften uit de Beleidsregel Individueel Klantbeeld met redelijke mate van zekerheid worden nageleefd. De opdracht wordt gebaseerd op ISAE 3402 (zie artikel 12 van de Beleidsregel Individueel Klantbeeld).

Ook de interne accountantsdienst dient als onderdeel van de ‘three lines of defence’ van de bank te toetsen of aan de voorschriften uit de beleidsregel wordt voldaan. Het rapport van de interne accountantsdienst dient binnen een redelijke termijn beschikbaar te zijn om een rol te kunnen vervullen in de afstemming van werkzaamheden met de externe accountant (zie artikel 11 van de Beleidsregel Individueel Klantbeeld).

Verdere guidance over de IKB-audit vindt u in het Beoordelingskader toezicht Beleidsregel Individueel Klantbeeld. Daarin staat ook de actuele versie van het generieke met controledoelstellingen en interne beheersingsmaatregelen.

Beoordelingskader toezicht Beleidsregel Individueel Klantbeeld

In het kader van het toezicht door DNB op de naleving van de vereisten uit de beleidsregel is in mei 2020 het vastgesteld. Onderdeel van het beoordelingskader zijn:

  • Verschillende indicatoren die duidelijkheid scheppen over de mate waarin banken aan de vereisten voldoen
  • De rol van toetsing van het IKB-systeem door de interne accountantsdienst en de externe accountant
  • Een groeipad voor de periode 2020 – 2023 dat aangeeft wanneer verwachte verbeteringen moeten zijn gerealiseerd
  • De middelen die DNB kan inzetten wanneer doelstellingen niet of niet tijdig gehaald worden

Naar aanleiding van het beoordelingskader ontvangen banken jaarlijks op individuele basis een overzicht van de mate waarin voldaan wordt aan de vereisten uit de beleidsregel. Ook worden – volgens het groeipad opgenomen in het beoordelingskader – de verbeteringen aangegeven waarvan DNB verwacht dat deze door banken worden gerealiseerd.

Downloads

Tweede Wijzigingsronde Regelgeving DGS - Consultatiedocument Juli 2021

147KB PDF
Download

Brief 30 maart 2021 aan alle banken over IKB-audits op basis van audits Beleidsregel Individueel Klantbeeld

488KB PDF
Download

Regelgeving Depositogarantiestelsel (tweede publicatie - februari 2019)

775KB PDF
Download

Handboek Gegevenslevering DGS v3.1 - juli 2019

4,2MB PDF
Download

Gegevensaanlevering via Logius Digipoort

427KB ZIP
Download

GLO_DGS_IKB_v1.1.

5,8MB ZIP
Download

Beoordelingskader naleving vereisten Beleidsregel IKB

695KB PDF
Download

Brief 18 november 2019 aan alle banken over accountantscontrole op grond van DGS regelgeving NL

332KB PDF
Download

Controledoelstellingen en Beheersingsmaatregelen DGS ISAE 3402 versie april 2021

408KB PDF
Download

Brief 3 september 2019 aan banken over ontwikkelingen DGS-regelgeving in 2019

344KB PDF
Download

DNB-brieven invoering IKB-beleidsregel en accountantscontrole

416KB PDF
Download

Eerste Wijzigingsronde Regelgeving DGS - Definitieve Vaststelling - Februari 2019

204KB PDF
Download

Consultatiedocument Eerste Wijzigingsronde Regelgeving Depositogarantiestelsel – oktober 2018

3MB PDF
Download

Consultatiedocument Regelgeving Depositogarantiestelsel – maart 2017

316KB PDF
Download

Guidance transitieplan Individueel klantbeeld

118KB PDF
Download

Regelgeving Depositogarantiestelsel – juli 2017

3,2MB PDF
Download