Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

08 november 2013 Toezicht Toezichtlabel Factsheet

Governance en de Beheerste Bedrijfsvoering

Een goede governance bij financiële ondernemingen en pensioenfondsen is van belang voor een beheerste bedrijfsvoering. Deze moet verzekeren dat risico’s op een adequate en tijdige wijze worden geïdentificeerd en beheerst. Adequate 'checks and balances' binnen een onderneming versterken de beheersing van risico’s en verkleinen de kans dat problemen ontstaan.

Wat is governance?

Het begrip governance verwijst naar het systeem waarmee een instelling wordt bestuurd: de structuren, verdeling van taken en bevoegdheden, de strategie, het beleid en processen en interne controle functies. Governance omvat onder andere de standaarden en principes gerelateerd aan:

 • het stellen van instellingsdoelen, -strategieën en de risico tolerantie;
 • de wijze waarop de instelling is georganiseerd;
 • de verdeling van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
 • de voorwaarden waaraan de “key players” zijn gebonden;
 • de rapportagelijnen die een organisatie kent en de informatie die deze lijnen omvatten;
 • de organisatie van de interne controle (inclusief de inrichting en werking van de controlefunctie; en
 • het beleid met betrekking tot beloningen en uitbesteding.

Het gaat bij de invulling van deze principes niet alleen om de opzet van het governance systeem. Een beheerste bedrijfsvoering is ook afhankelijk van de werking ervan.

Bij invulling van deze eisen kan rekening worden gehouden met aard, grootte en complexiteit van de instelling. Dit houdt in dat sommige instellingen de eisen op minder vergaande wijze hoeven in te vullen (maar wel moeten invullen), terwijl andere ondernemingen de eisen wellicht op een meer vergaande wijze moeten invullen.

Voor instellingen is het belangrijk inzicht te hebben in de risico’s en de beheersing daarvan in de organisatie.

Dit houdt in dat een instelling de risico’s in kaart moet brengen en vervolgens voldoende beheersmaatregelen treft. Beheersing is het proces dat gericht is op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid omtrent het bereiken van doelstellingen van de organisatie. Voorbeelden van beheersmaatregelen zijn functiescheiding, kaders en richtlijnen, processen en procedures, etc.

Voor DNB is governance van belang omdat het zorgt voor de basis van de beheersing van de bedrijfsvoering.

Als de organisatie aan de top van een onderneming niet in orde is, dan is de beheersing van risico’s in de operationele processen dat zeker ook niet. Een goede governance draag zo ook bij aan bescherming van de belangen en aanspraken van aandeelhouders, crediteuren, polishouders en andere rechthebbenden. Om alle bij de onderneming betrokken belanghebbende partijen (stakeholders) te beschermen, moet een adequate governance zijn ingericht.

Naast een beheerste bedrijfsvoering, moeten financiële instellingen ook beschikken over een integere bedrijfsvoering, om de integriteitsrisico’s te beheersen en de integriteit van de financiële sector te waarborgen.

De verschillende elementen van een governance systeem worden op aparte pagina’s uitgewerkt. Op de specifieke pagina treft u meer toelichting en links naar relevante documenten aan.

Sector(en)

 • Banken
 • Betaalinstellingen
 • Clearinginstellingen
 • Elektronischgeldinstellingen
 • Premiepensioeninstellingen
 • Verzekeraars
 • Wisselinstellingen