Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

09 december 2014 Toezicht Toezichtlabel Factsheet

Vraag

Hoe dienen instellingen in het kader van de naleving van de Wet ter voorkoming van Witwassen en de Financiering van Terrorisme (WWFT) om te gaan met de waarschuwingslijsten van de Financial Action Task Force (FATF)?

Antwoord

Ingevolge artikel 8 WWFT zullen instellingen verscherpt cliënten onderzoek verrichten indien en naar gelang een zakelijke relatie of transactie naar haar aard, een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme met zich brengt.

Wanneer landen door de FATF zijn geïdentificeerd als landen die in onvoldoende mate een systeem ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering hebben opgezet moet dit worden gezien als een van de factoren die het risico op witwassen en terrorismefinanciering van een zakelijke relatie of transactie vergroot. Instellingen dienen in dat geval bijzondere maatregelen te treffen om het verhoogde risico te mitigeren. De te treffen maatregelen zijn afhankelijk van het risico van het desbetreffende land.

Achtergrond FATF-lijsten

Na elke FATF plenaire vergadering publiceert de FATF waarschuwingslijsten waarin wordt gewezen op landen met tekortkomingen in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Deze lijsten worden op de website van FATF gepubliceerd [1] en DNB wijst instellingen op deze lijsten middels een nieuwsbericht op Open Boek Toezicht, waarvoor een attenderingsservice beschikbaar is.

Van instellingen wordt verwacht de herziening van de FATF documenten te volgen en om in het kader van de te nemen AML/CFT-maatregelen, de specifieke omstandigheden, zoals hieronder uiteengezet, in acht te nemen. Na elke plenaire vergadering (in februari, juni en oktober) zal de FATF de documenten herzien indien daar aanleiding voor is.

FATF waarschuwingslijsten

Er zijn drie FATF waarschuwingslijsten beschikbaar.

1. Landen met ernstige tekortkomingen

In het FATF Public Statement staan landen genoemd die ernstige tekortkomingen hebben in hun AML/CFT systeem die een risico kunnen vormen voor het internationale financiële systeem. Ten aanzien van een aantal landen op deze lijst roept de FATF haar leden op om tegenmaatregelen te nemen om het internationale financiële systeem te beschermen tegen de voortdurende en substantiële witwas- en terrorismefinanciering risico’s.

Om hieraan uitvoering te geven, wijzen DNB en het Ministerie van Financiën instellingen erop één of meerdere maatregelen in het kader van het verscherpt cliëntenonderzoek als bedoeld in Artikel 8 WWFT te treffen. Daarnaast zullen één of meerdere bijzondere maatregelen ten aanzien van relaties met ingezetenen van deze landen en het uitvoeren van transacties van/naar deze landen nodig zijn.

Onder het verscherpt cliëntenonderzoek vallen de volgende maatregelen:

 • verzamelen van aanvullende informatie over cliënten en uiteindelijk belanghebbenden, waaronder informatie met betrekking tot het doel en de aard van de zakelijke relatie, de herkomst van de fondsen die bij de zakelijke relatie of de transactie gebruikt worden en de bron van het vermogen van cliënten en van uiteindelijk belanghebbenden;

 • verhoogde frequentie van actualiseringen van gegevens over cliënten en uiteindelijk belanghebbenden;

 • verscherpte controle op de zakelijke relatie met en de transacties van cliënten;

 • verzamelen van aanvullende informatie over de achtergrond van en beweegredenen voor voorgenomen of verrichte transacties van cliënten.

Onder ‘bijzondere maatregelen’ vallen onder andere de volgende maatregelen:

 • verscherpte controle op transacties, zakelijke relaties en correspondentbankrelaties;

 • beperking van transacties, zakelijke relaties en correspondentbankrelaties;

 • niet uitvoeren van transacties en beëindiging van zakelijke relaties en correspondentbankrelaties;

 • zeer prudent omgaan met het vertrouwen van derde partijen in deze landen als het gaat om uitvoering van elementen van het cliëntenonderzoek, monitoren van correspondentbankrelaties in deze landen en deze zo nodig beëindigen;

 • zeer prudent omgaan met het aangaan of uitbreiden van diensten en activiteiten in deze landen, bijvoorbeeld bij het vestigen van dochterondernemingen of vertegenwoordigers van instellingen in de betreffende jurisdicties en hiervoor goedkeuring vereisen van personen die daartoe door de instelling zijn gemachtigd;

 • overwegen om verscherpt intern toezicht en/of audit toe te passen voor eigen dochterondernemingen of vertegenwoordigers van instellingen in deze landen;

 • overwegen om financiële transacties met deze landen te melden aan FIU-NL.

2. Jurisdicties die onvoldoende verbetering hebben laten zien

Naast de landen met ernstige tekortkomingen, is er een lijst met landen die onvoldoende verbetering hebben laten zien of zich niet hebben gecommitteerd aan een actieplan. DNB en het Ministerie van Financiën wijzen instellingen erop één of meerdere van de maatregelen van het verscherpt cliëntenonderzoek zoals hierboven benoemd, die gericht zijn op de geconstateerde tekortkomingen in de betreffende landen, toe te passen. Voorts is het van belang om in overweging te nemen dat het onderhouden van zakelijke relaties met ingezetenen van deze landen of het uitvoeren van transacties van/naar deze landen een hoog risico op witwassen en terrorismefinanciering met zich mee brengt. . Ook bij het aangaan of uitbreiden van diensten en activiteiten in deze landen zouden instellingen in overweging moeten nemen dat deze landen op de lijst van de FATF staan.

3. Improving Global AML/CFT compliance: on-going process

Het tweede document dat door de FATF wordt gepubliceerd is het zogenaamde ´Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process´. Het document bevat een lijst met landen die ernstige tekortkomingen hebben in hun AML/CFT systeem maar die wél gecommitteerd zijn om deze tekortkomingen te adresseren. Van instellingen wordt verhoogde alertheid verwacht ten aanzien van bestaande en nieuwe zakelijke relaties uit betreffende landen en transacties van en naar betreffende landen. Indien nodig nemen de instellingen passende maatregelen.

_______
[1] http://www.fatf-gafi.org

sector

 • Banken
 • Betaalinstellingen
 • Elektronischgeldinstellingen
 • Trustkantoren
 • Verzekeraars
 • Wisselinstellingen