Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

29 december 2020 Toezicht Toezichtlabel Factsheet

DNB heeft op 23 april 2020 de systeembuffereisen van ING, Rabobank en ABN Amro verlaagd om de kredietverlening te ondersteunen1

De systeembuffereisen van ING, Rabobank en ABN AMRO werden verlaagd van 3% naar respectievelijk 2,5%, 2% en 1,5% van de risicogewogen posten. Hierdoor ontstond ruimte die de banken konden gebruiken om de kredietverlening aan de Nederlandse economie te ondersteunen. Deze additionele ruimte wordt op termijn opgeheven middels een geleidelijke opbouw van de contracyclische kapitaalbuffer.

DNB wijzigt nu de compositie van de systeembuffers, zodat deze in lijn is met de herziene richtlijn kapitaalvereisten (CRD V).

De CRD V verandert het juridische raamwerk voor de macroprudentiële systeembuffers, waaronder de Other Systemically Important Institutions (O-SII) buffer en de Systeemrisicobuffer (SRB). Waar voorheen alleen de hoogste van deze twee buffers gold voor een bank, zijn deze twee buffers onder de CRD V additief. Tegen deze achtergrond heeft DNB in haar Overzicht Financiële Stabiliteit najaar 2020 al het voornemen bekendgemaakt om de SRB op te heffen, en de O-SII buffers waar nodig bij te stellen, zodat het kapitaalbeslag ongewijzigd blijft.2

Vanaf 29 december 2020 zijn dan de volgende systeembuffereisen van toepassing:

Voor de drie grootbanken gelden de volgende O-SII buffers:

  • ING 2,5%, Rabobank 2% en ABN AMRO 1,5%.
  • Voor de Volksbank en BNG blijft de O-SII buffer 1%.
  • De SRB wordt voor ING, Rabobank en ABN AMRO opgeheven.

Conform de artikelen 105c en 105e van het Besluit prudentiële regels Wft (Bpr) in samenhang met de artikelen 131 en 133 van de CRD, zal voor de O-SII buffer ten minste een jaarlijkse evaluatie plaatsvinden, en voor de SRB ten minste een tweejaarlijkse evaluatie.

1 Zie het persbericht van DNB van 17 maart 2020 en de nadere toelichting in het DNB bulletin van 23 maart 2020.
2 Zie hier: OFS najaar 2020.

sector

  • Banken