Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

01 januari 2007 Toezicht Toezichtlabel Factsheet

DNB heeft een aantal instrumenten tot haar beschikking om de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) en de daaruit voortvloeiende regels te handhaven. Een van die instrumenten is de openbare kennisgeving.

DNB moet toezicht houden op de naleving van de Wtt en alle uit de Wtt voortvloeiende regels. Om effectief toezicht te kunnen houden, heeft DNB de mogelijkheid om sancties op te leggen indien de Wtt wordt overtreden. Het gaat om de bestuurlijke boete, de last onder dwangsom en de openbare kennisgeving.

Wanneer kan een openbare kennnisgeving worden uitgevaardigd?

In de Wtt is bepaald dat DNB, om de naleving van de Wtt te kunnen bevorderen, de volgende vijf feiten ter openbare kennis kan brengen:

  • DNB´s weigering om een vergunning of ontheffing te verlenen terwijl de aanvrager handelt alsof hem wel een vergunning of ontheffing was verleend;
  • Het feit dat een (rechts)persoon of vennootschap actief is als trustkantoor zonder over een vergunning te beschikken;
  • Het feit dat een vergunninghoudende (rechts)persoon of vennootschap zich niet houdt aan vergunningvoorschriften;
  • Het feit dat een (rechts)persoon of vennootschap die beschikt over een vrijstelling of ontheffing zich niet houdt aan de voorschriften of de beperkingen verbonden met of gesteld in de vrijstelling of ontheffing;
  • Het feit dat een trustkantoor een aanwijzing van DNB niet heeft opgevolgd.

In beginsel is DNB verplicht om de Wtt te handhaven. Wel kan DNB zelf bepalen welk instrument zij gebruikt voor de handhaving van de Wtt. In de Handhavingsnota AFM-DNB is het beleid van DNB inzake de handhaving uitgewerkt en vastgelegd.

Procedure

Indien DNB van plan is om een openbare kennisgeving uit te vaardigen, is DNB verplicht om de betrokkene daarvan in kennis te stellen. In deze kennisgeving moeten de redenen staan waarom DNB van plan is om hiertoe over te gaan. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht heeft de betrokkene de mogelijkheid om te reageren op dit voornemen. Dit kan naar keuze van de betrokkene mondeling of schriftelijk plaatsvinden. De betrokkene is niet verplicht om een verklaring af te leggen af te leggen over handelingen die mogelijkerwijs zouden kunnen leiden tot het publiceren van een openbare kennisgeving. DNB is verplicht om de betrokkene dit te melden voordat DNB betrokkene om mondelinge informatie verzoekt.

Bezwaar en beroep

Als een belanghebbende het niet eens is met het besluit tot een openbare kennisgeving, dan kan hij binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt bezwaar indienen bij DNB. DNB zal dan de beslissing om een openbare kennisgeving uit te vaardigen heroverwegen. Wordt het bezwaar afgewezen, dan kan daartegen beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter te Rotterdam. Tegen de uitspraak van de rechtbank kan vervolgens hoger beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.