Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

22 januari 2019 Toezicht Toezichtlabel Q&A

Vraag:

Onder welke voorwaarden mag een pensioenfonds een achtergestelde lening meenemen in een herstelplan?

Antwoord:

Een pensioenfonds mag achtergestelde leningen onder de volgende voorwaarden meenemen in een herstelplan:

  • In de leningovereenkomst moet staan dat de lening omgezet wordt in een storting zonder terugbetaling als dat nodig is om korting van pensioenrechten of pensioenaanspraken te voorkomen of te verlagen [1].
  • Als een achtergestelde lening wordt omgezet in een storting om een korting te voorkomen of te verlagen, dan moet het pensioenfonds op het moment dat de voorgenomen korting wordt verlaagd of vervalt op basis van een contract met de verstrekker van de achtergestelde lening aan DNB kunnen aantonen dat de lening is omgezet in een storting.
  • In de leningovereenkomst moet staan dat de rente die verschuldigd is op de achtergestelde lening, wordt opgeschort zolang het pensioenfonds niet beschikt over het minimaal vereist eigen vermogen op basis van de beleidsdekkingsgraad.
  • De achtergestelde lening heeft een onbepaalde looptijd, waarbij aflossing alleen plaatsvindt na toestemming van DNB (zie ook de Q&A Een achtergestelde lening vroegtijdig terugbetalen). Daarbij moet het uitgangspunt in het herstelplan zijn dat de achtergestelde lening na afloop van de herstelperiode niet meer nodig is om te voldoen aan het vereist eigen vermogen.
  • Het risicoprofiel van het pensioenfonds mag niet stijgen door het aanschaffen van beleggingen met ontvangen geld van de achtergestelde lening.

Overigens tellen achtergestelde leningen niet altijd volledig mee bij het bepalen van eigen vermogen. Dat is geregeld in artikel 8 van het Besluit ftk. Zie voor meer informatie de Q&A Toerekening achtergestelde leningen aan het eigen vermogen

Lening moet vervallen als pensioenfonds moet gaan korten 

In de leningsovereenkomst moet staan dat de achtergestelde lening omgezet wordt in een storting als het pensioenfonds daarmee een korting kan voorkomen of verlagen. Alleen op die manier maakt het pensioenfonds de achterstelling op vorderingen van crediteuren zoals (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden waar. Als de achtergestelde lening omgezet wordt in een storting, houdt dat in dat de schuld van het pensioenfonds aan de verstrekker van de achtergestelde lening voor altijd vervalt. De verstrekker van de achtergestelde lening heeft geen enkel recht meer op terugbetaling. Ook eventuele opgeschorte renteverplichtingen vervallen hierbij.

Aangekochte beleggingen mogen niet leiden tot stijging risicoprofiel 

Een pensioenfonds mag het risicoprofiel tijdens herstel niet doelbewust vergroten. Daarom wordt als voorwaarde gesteld dat het pensioenfonds de beschikbare lening zo moet gebruiken dat het risicoprofiel van het fonds hierdoor niet stijgt.

Rente opschorten tijdens dekkingstekort 

Een achtergestelde lening kan maximaal bijdragen aan herstel als er geen rente verschuldigd is. Op die wijze vloeit iedere euro rendement van de aangekochte beleggingen in het vermogen van het pensioenfonds. Overigens moet de rentevergoeding die wordt afgesproken (bij voorkeur ruim) onder de actuele rentetermijnstructuur liggen. Door de waardering van de aan de lening verbonden verplichtingen (zie hierna) is het verschil tussen de actuele waarde van de aangekochte beleggingen en de actuele waarde van de achtergestelde lening, beschikbaar als eigen vermogen. Als de rente van de lening uitstijgt boven de rentetermijnstructuur, vindt een (her)waardering van de lening plaats tot boven de nominale waarde. De te hoge rentevergoeding gaat daarmee ten laste van het eigen vermogen, hetgeen het herstel kan belemmeren.
______
[1] Als het omzetten van de gehele achtergestelde lening in een storting niet een hele korting kan voorkomen, is er sprake van verlaging van de voorgenomen korting. Het is niet mogelijk om slechts een deel van de achtergestelde lening om te zetten als er nog een resterende korting overblijft.

Auteurs

  • Pensioenfondsen