Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

14 april 2021 Toezicht Toezichtlabel Factsheet

Minimaal vereist eigen vermogen

Naast het Vereist Eigen Vermogen (VEV) geldt ook een Minimaal Vereist Eigen Vermogen (MVEV). Op grond van de Europese pensioenrichtlijn mag het eigen vermogen van een pensioenfonds niet te lang lager zijn dan het MVEV.

Beschikt een pensioenfonds gedurende vijf jaren (zes meetmomenten) niet over MVEV? Dan moet het fonds volgens artikel 140 van de Pensioenwet binnen zes maanden maatregelen nemen waardoor het in een keer voldoet aan het MVEV. Voor zover het daarbij gaat om korting van pensioenaanspraken en –rechten, mag het pensioenfonds die korting uitsmeren over het aantal jaren dat het fonds heeft gekozen voor de hersteltermijn.

Vrijstelling aantal van zes meetmomenten (onder voorwaarden)

Een fonds dat op 31 december 2019 of 31 december 2020 voor de zesde maal opeenvolgend een beleidsdekkingsgraad heeft die ligt onder het niveau van het minimaal vereist eigen vermogen en die op dat tijdstip een dekkingsgraad heeft die ook ligt onder dat niveau, wordt onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van het genoemde aantal van zes meetmomenten. Zie hiervoor artikel 8 van de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling.

Berekening minimaal vereist eigen vermogen

Bepaal het MVEV met onderstaande berekeningen. De berekening hangt af van het beleggingsrisico en de vastlegging van beheerslasten.

  • Er is wél een beleggingsrisico
    MVEV is vier procent van de bruto technische voorzieningen maal het verhoudingsgetal tussen de netto technische voorziening en de bruto technische voorziening. De netto technische voorziening is de bruto technische voorziening minus het herverzekerde deel hiervan. Het verhoudingsgetal heeft een minimumwaarde van 85%. Een fonds met meer dan 15% van de bruto technische voorzieningen herverzekerd, heeft op deze basis een minimaal vereist vermogen van 3,4 procent (=0,85*4%).

  • Er is géén beleggingsrisico; de beheerslasten zijn voor meer dan vijf jaar vastgelegd
    Het MVEV is één procent van de bruto technische voorzieningen volgens de berekening onder het eerste lid.

  • Er is géén beleggingsrisico; de beheerslasten zijn voor minder dan vijf jaar vastgelegd
    Het MVEV is 25% van de netto beheerslasten van het afgelopen boekjaar.

Voor pensioenregelingen met een risicokapitaal bij overlijden en voor arbeidsongeschiktheidspensioenen komt hier nog een percentage bovenop.

Sector(en)

  • Pensioenfondsen