Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

27 februari 2014 Toezicht Toezichtlabel Q&A

Vraag:

Welk handhavingsbeleid hanteert DNB ten aanzien van tijdige indiening staten pensioenfondsen?

Antwoord:

Indien een pensioenfonds de staten niet tijdig indient, legt DNB het pensioenfonds een last onder dwangsom op om het fonds te dwingen alsnog binnen de in de last gestelde termijn te rapporteren. Indien een pensioenfonds binnen een aaneengesloten periode van dertien maanden, twee keer te laat heeft gerapporteerd, zal DNB tevens een bestuurlijke boete opleggen.

Voor overtreding van de rapportageverplichting geldt boetecategorie 2. Dit is bepaald in artikel 51a van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling. De hoogte van de boete hangt onder andere af van de ernst en duur van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreder. Het basisbedrag van de boete kan op basis hiervan verlaagd of verhoogd worden, waarbij DNB rekening houdt met de financiële draagkracht van de overtreder.

Toelichting

Op grond van de Pensioenwet/Wet verplichte beroepspensioenregeling zijn pensioenfondsen verplicht om periodiek binnen de daartoe gestelde termijnen financiële staten aan DNB te verstrekken. Het komt nog steeds voor dat de staten te laat worden ingediend of onjuiste of onvolledige informatie bevatten. Financiële staten zijn voor het toezicht van DNB onmisbaar. De staten geven DNB informatie over de financiële situatie en het risicoprofiel van het pensioenfonds. Een tijdige en juiste aanlevering van financiële rapportages is daarom van groot belang.

Bij het niet tijdig indienen van de staten legt DNB een last onder dwangsom op aan het pensioenfonds die ertoe dient om alsnog de volledige rapportage van financiële staten binnen te krijgen. Doel is het pensioenfonds te dwingen alsnog rapportage van de staten aan DNB toe te sturen.

Ondanks het beleid met betrekking tot last onder dwangsom zijn er nog steeds verschillende fondsen die de staten te laat indienen. Met ingang van de rapportageverplichting over het derde kwartaal van 2013 legt DNB daarom ook een bestuurlijke boete op indien een pensioenfonds binnen een aaneengesloten periode van dertien maanden, twee keer te laat heeft gerapporteerd. De kwartaalrapportages dienen uiterlijk dertig werkdagen na afloop van het toepasselijke kalenderkwartaal in het bezit van DNB te zijn. De jaarrapportages dienen vóór uiterlijk 30 juni, na afloop van het kalenderjaar waarop de rapportage betrekking heeft, in het bezit van DNB zijn. Dit geldt ook voor de schriftelijke stukken, zoals bijvoorbeeld de accountantsverklaring, die per post aan DNB worden toegezonden. De rapportages via e-line kunnen uitsluitend op werkdagen en tot uiterlijk 19.00 uur worden ingediend. Nadere informatie over de frequentie en indieningtermijn van de door uw pensioenfonds aan DNB te rapporteren financiële staten kunt u vinden in de Regeling verslagstaten pensioenfondsen 2015.

sector

  • Pensioenfondsen