Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

01 januari 2007 Toezicht Toezichtlabel Factsheet

Voor de uitvoering van het prudentieel toezicht op verzekeringsondernemingen en pensioenfondsen maakt DNB gebruik van rapportages van deze instellingen. Deze zijn voorzien van verklaringen van externe actuarissen, waarin zij verklaren dat voldaan is aan een aantal wettelijke eisen. Het oordeel en de verklaring van de externe actuaris faciliteren daarmee in belangrijke mate het toezicht op verzekeraars en pensioenfondsen.

De rol van de actuaris vloeit voort uit zijn deskundigheid op het gebied van de verzekeringswiskunde. Zowel voor verzekeringsondernemingen als voor pensioenfondsen geeft de actuaris een verklaring dat is voldaan aan prudentiële normen uit wet- en regelgeving. Het gaat bijvoorbeeld om de vaststelling van de technische voorzieningen en (een deel van) de solvabiliteitsmarges voor een verzekeringsonderneming en het vereist eigen vermogen voor een pensioenfonds. De verplichting om rapportages te voorzien van een verklaring van de actuaris is vanwege het publieke belang vastgelegd in de Wft en de Pensioenwet.

Rol actuaris bij pensioenfondsen

Bij pensioenfondsen beoordeelt de actuaris of voldaan is aan een aantal artikelen uit de pensioenwet met betrekking tot het Financieel Toetsingskader (FTK). Deze artikelen gaan onder meer over de technische voorzieningen, de kostendekkende premies, het (minimaal) vereist eigen vermogen en eventuele herstelplannen van het pensioenfonds. Met zijn verklaring geeft de actuaris aan dat hij zich ervan heeft overtuigd dat voldaan is aan deze artikelen uit de pensioenwet. De verklaring wordt bij de jaarstaten gevoegd.

Rol actuaris bij verzekeringsondernemingen

Bij verzekeringsondernemingen onderzoekt de actuaris het actuarieel verslag, één van de staten in het prudentieel rapportagekader voor verzekeringsondernemingen. Dit verslag wordt opgesteld door de verzekeringsonderneming en beschrijft onder meer de ontwikkeling en analyse van de voorziening verzekeringsverplichtingen. De actuaris geeft hierover een verklaring. Deze omvat de toets naar toereikendheid van de voorzieningen voor zover het bepaalde verzekeringen betreft en de daarmee samenhangende prudentiële filters.

Informatie- en meldingsplicht

De rol van de actuaris beperkt zich niet tot het geven van een verklaring, maar omvat voor zowel verzekeringsondernemingen als pensioenfondsen ook een wettelijke informatie- en meldingsplicht. Voor verzekeringsondernemingen betekent dit onder meer dat het actuarieel rapport, dat een onderbouwing geeft van de actuariële verklaring, ook aan DNB gezonden moet worden.

Sector(en)

  • Pensioenfondsen
  • Verzekeraars