Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

26 september 2012 Toezicht

Toezicht

Om voor een vergunning in aanmerking te komen en om actief te mogen zijn als premiepensioeninstelling (PPI) moeten een aantal document worden overgelegd. DNB kan in het kader van de vergunningaanvraag altijd aanvullende informatie opvragen mocht dat noodzakelijk zijn bij de beoordeling van de vergunningaanvraag.

 1. Vergunningaanvraagformulier
 2. Formulier betrouwbaarheidstoetsing voor alle (mede)beleidsbepalers
 3. Formulier voorgenomen benoeming voor alle (mede)beleidsbepalers plus bijlagen
 4. Gewaarmerkt afschrift van de statuten
 5. Uittreksel uit handelsregister Kamer van Koophandel
 6. Programma van werkzaamheden (waaronder begrepen businessplan, bedrijfsmodel/verdienmodel, strategie (inclusief unique selling points), kostenraming, raming break even punt)
 7. Overzicht met aandeelhoudersstructuur en inzicht in bij de PPI betrokken partijen (helder inzicht in wie doet wat?)
 8. Overzicht zeggenschapsstructuur waarin alle juridische entiteiten met het percentage van aandelenbelang en de namen van de beleidsbepalers van de PPI zijn opgenomen
 9. Beschrijving van de governance van de PPI waaruit blijkt dat iedere mogelijke schijn van belangenverstrengeling van (mede)beleidsbepalers van de PPI wordt voorkomen en de zelfstandigheid van de PPI blijkt
 10. Risicoanalyse:
  1. gedegen risicoanalyse met motivering;
  2. in de risicoanalyse minimaal twee scenario's, 50% en 75% van de geprognosticeerde omzet doorrekenen;
  3. kwantificering van risico’s, rekening houdend met kans en impact;
  4. totaal gekwantificeerde restrisico's (nettorisico) additioneel op de wettelijke eigen vermogenseis aan te houden als extra kapitaal of een garantie aandeelhouder.
 11. Kapitalisatie: de PPI dient een op de interne risicogebaseerde eigen vermogenseis gebaseerd eigen vermogen aan te houden. Deze interne risicogebaseerde eigen vermogenseis bestaat uit het wettelijke verplichte minimum eigen vermogens waaraan het gekwantificeerde netto risico wordt toegevoegd. Bij de vergunningaanvraag dient ook inzicht verschaft te worden in het vastgestelde dividendbeleid.
 12. Inzicht in verdeling van voor PPI bedrijf specifieke deskundigheden binnen bestuur PPI Code of conduct aanvrager specifiek geënt op de PPI (geen standaard Code of conduct van moedermaatschappij) inclusief interne compliance regelingen.
 13. Beschrijving van de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC PPI)
 14. Beschrijving van de ICT
 15. Beheerst beloningsbeleid intern en het provisiebeleid
 16. Beleggingsbeleid waarin PPI inzicht geeft op welke wijze zij conform het ‘prudent person’ beginsel belegt; concrete invulling verloop beleggingsmix volgens ‘life cycling by default’
 17. Indien de PPI kernactiviteiten uitbesteedt, dan dient in de vergunningaanvraag de beheersing van de uitbesteding door de PPI nader uiteengezet te worden.
 18. Uitbestedingsovereenkomsten, inclusief:
  1. SLA aandeelhouder of moedermaatschappij met PPI (indien opportuun)
  2. overeenkomsten met derden (t.a.v. bijvoorbeeld pensioenadministratie, verzekeringen, vermogensbeheer)
 19. Inzicht in totale kostenstructuur (inclusief kosten gemoeid met uitbesteding) voor een individuele pensioendeelnemer (TER)
 20. Uiteenzetting van de behandeling van het sterfteresultaat
 21. Pensioenreglement
 22. Startbrief
 23. UPO
 24. Informatie over de pensioenbewaarder, inclusief:
  1. statuten
  2. bestuurders
  3. beschrijving bedrijfsvoering
  4. governance
 25. Balans en accountantsverklaring inzake eigen vermogen
 26. (concept) aanstellingsbrief certificerend accountant
 27. Informatie over fiscale positie PPI (inclusief eventuele opname in fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en/of omzetbelasting) inclusief de beschikking van de Belastingdienst.
 28. Indien de PPI tevens een vergunning aanvraagt om op te treden als adviseur, bemiddelaar, gevolmachtigde agent of ondergevolmachtigde agent in verzekeringen in Nederland:
  Gegevens op basis waarvan de AFM kan beoordelen of voldaan wordt aan de eisen ten aanzien van de geschiktheid van de personen die het beleid bepalen en de eisen met betrekking tot de vakbekwaamheid van de werknemers en andere natuurlijke personen die zich onder de verantwoordelijkheid van de PPI rechtstreeks bezighouden met financiële dienstverlening
 29. gegevens op basis waarvan de AFM kan beoordelen of voldaan wordt aan de eisen ten aanzien van de bedrijfsvoering
 30. Het betreffende aanvraagformuliervoor een aanvraag van een vergunning voor een premiepensioeninstelling treft u hierbij aan. U kunt het aanvraagformulier met de bijbehorende stukken indienen bij:
 31. De Nederlandsche Bank N.V.
  Expertisecentrum Markttoegang
  Postbus 98
  1000 AB AMSTERDAM