Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

30 januari 2015 Toezicht

Toezicht

Vraag:

Verricht een dienstverlener een vergunningplichtige dienst wanneer zij bemiddelt bij de verkoop van een rechtspersoon waarin een beleggings- of vastgoedportefeuille is geplaatst?

Antwoord:

In dit geval verricht een dienstverlener geen vergunningplichtige dienst. Een rechtspersoon waarin een actieve beleggings- of vastgoedportefeuille is geplaatst drijft een onderneming en valt dus onder de vrijstelling van de vergunningplicht die geldt voor het bemiddelen bij de verkoop van een rechtspersoon waarin een onderneming wordt gedreven.

De Wet toezicht trustkantoren (Wtt) legt een vergunningplicht op aan dienstverleners die het bemiddelen bij de verkoop van rechtspersonen als dienst verrichten (Artikel 1, onderdeel d, onder 3°). In de Vrijstellingsregeling Wtt wordt vrijstelling van deze vergunningplicht verleend wanneer de rechtspersoon op welke de bemiddeling betrekking heeft een onderneming drijft en de verkoop van die rechtspersoon geen verband houdt met beëindiging van die onderneming onder voortzetting van die rechtspersoon (Artikel 3a, eerste lid, onder b). Ook rechtspersonen waarin een actieve beleggings- of vastgoedportefeuille is geplaatst kwalificeren in dit geval als rechtspersonen die een onderneming drijven. Derhalve verrichten dienstverleners die bemiddelen bij de verkoop van deze rechtspersonen geen trustdienst.

Relevante wet- en regelgeving