Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

27 oktober 2014 Toezicht

Toezicht

Vraag:

Hoe geeft een trustkantoor op adequate wijze vorm aan het verplichte onderzoek naar het doel van de structuur?

Antwoord:

Deze Q&A biedt handvatten bij het onderzoek dat het trustkantoor uitvoert naar het doel van de totale structuur waar de doelvennootschap toe behoort.

Onderzoek naar het doel van de structuur

Waarom?

Indien het doel van een structuur niet helder is, kan een trustkantoor onvoldoende goed beoordelen welke integriteitrisico’s met de structuur gepaard gaan. Een onduidelijke structuur (lees: structuur zonder helder doel) kan vatbaar zijn voor onwenselijke activiteiten of misbruik. Bijvoorbeeld te ondoorzichtig waardoor bepaalde geldstromen of herkomst van vermogen onzichtbaar blijft/ versluierd is om buiten het zicht van de autoriteiten te blijven. Het kan zijn dat belastingontduiking of witwassen een motief is, maar denkbaar is ook het omzeilen van handelsbarrières of economische sancties, afschermen van vermogen uit privacy of zelfs veiligheidsoverwegingen. Anonimiteit van personen en geldstromen is vaak een indicatie dat de dienstverlening door het trustkantoor tot integriteitsrisico’s leidt. Om deze reden schrijft de wetgever voor dat ieder trustkantoor weet wat het doel van een structuur is zodra ze diensten gaat verlenen aan een cliënt. Vervolgens moet worden bezien of dit doel bereikt wordt middels de voorgenomen structuur en natuurlijk of het doel van deze structuur niet tegen de letter of geest van het recht indruist of dat het vertrouwen in het trustkantoor of de financiële sector ernstig kan worden geschaad door het faciliteren van deze structuur.

Wat?

Het gaat om een goed begrip van de redenen waarom een bepaalde structuur is of wordt opgezet. Dit klinkt misschien vanzelfsprekend, maar toch zien toezichthouders vaak dossiers van structuren waar accountmanagers niet (volledig) duidelijk kunnen maken hoe een structuur precies in elkaar zit en waarom deze als zodanig is opgericht. Vragen die dan beantwoord moeten worden zijn bijvoorbeeld: Is de onderbouwing die een (potentiele) cliënt geeft logisch en begrijpelijk? Voert de cliënt acceptabele en integere argumenten (dus niet om belasting te ontduiken in andere landen of om bepaalde activiteiten te versluieren voor autoriteiten). Is het hele plaatje helder zodat het trustkantoor begrijpt waarom voor een bepaalde structuur wordt gekozen?

Hoe?

In het cliëntacceptatiedossier dient voor iedere doelvennootschap te zijn beschreven wat het doel is van de dienstverlening. Hierbij besteedt het trustkantoor in ieder geval aandacht aan de functie van de doelvennootschap binnen de structuur en de beweegredenen om van een in Nederland gevestigde rechtspersoon gebruik te maken. Dit is dus niet beperkt tot een beschrijving van de (beoogde) activiteiten van de doelvennootschap, maar beantwoordt ook de vraag waarom de structuur als zodanig via Nederland opgezet is en wat de toegevoegde waarde van de dienstverlening door het trustkantoor is.

Uiteindelijk moet het helder zijn hoe een structuur in elkaar zit en waarom die zo is opgezet. Dat betekent ook doorvragen als een cliënt niet wil meewerken (immers, kan een indicatie zijn voor misbruik van de dienstverlening). Dat betekent kennis hebben om te weten wanneer structuren logisch of onlogisch zijn. Als de informatie binnen is moet het trustkantoor de ontvangen informatie (verifieerbaar) gebruiken t.b.v. de risicoanalyse.

Vragen waarop het trustkantoor in ieder geval een antwoord zou moeten hebben:

  • Wat is het doel? Fiscaal e/o commercieel e/o economisch en is dit ook voldoende duidelijk (begrijpelijk) voor iedere medewerker van het trustkantoor die betrokken is bij deze doelvennootschap?
  • Waarom een Nederlandse doelvennootschap?
  • Hoe draagt de doelvennootschap precies bij aan het doel?
  • Dient de structuur een legitiem doel?

Relevante wet- en regelgeving