Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

14 september 2011 Toezicht Toezichtlabel Q&A Toezicht

Vraag:

Geldt er een wettelijk verbod op afkoop van natura-uitvaartverzekeringen?

Antwoord:

Nee, er geldt geen wettelijk verbod op afkoop van natura-uitvaartverzekeringen. Het recht op afkoop valt onder het verzekeringsrecht en is geregeld in het Burgerlijk Wetboek, boek 7, afdeling 17. Het gaat hier specifiek om de artikelen 978 en 976. Uit deze artikelen blijkt dat levensverzekeringen verplicht een recht tot afkoop voor verzekeringnemer moet bevatten (7:978 lid 1 BW), en dat deze verplichting niet geldt voor natura-uitvaartverzekeringen (7:976 BW). Het feit dat deze verplichting niet geldt voor natura-uitvaartverzekeringen laat onverlet dat natura-uitvaartverzekeraars wel de mogelijkheid tot afkoop mogen opnemen in hun polisvoorwaarden.

Naast het Burgerlijk Wetboek geeft ook de Wet financieel toezicht en onderliggende regelgeving impliciet aan dat er sprake kan zijn van afkoopwaarde bij natura-uitvaartverzekeringen. Hieruit valt af te leiden dat het voor natura-uitvaartverzekeraars niet verboden is de afkoopwaarde van deze verzekeringen desgevraagd uit te keren, voor zover uiteraard de polisvoorwaarden hierin voorzien.

In artikel 116 van het Besluit Prudentiële Regels Wft (Bpr) wordt gesproken van gegarandeerde afkoopwaarden bij levensverzekeringen. Volgens de definitie in artikel 1:1 Wft omvat het begrip levensverzekering ook natura-uitvaartverzekeringen. Het genoemde artikel 116 Bpr is dus ook van toepassing op natura-uitvaartverzekeraars. (Voorheen stond de desbetreffende bepaling ook al in het Besluit technische voorzieningen natura-uitvaartverzekeringsbedrijf, art 1a).

Het wettelijk kader biedt derhalve de mogelijkheid voor natura-uitvaartverzekeraars om afkoopwaarden te hanteren.

Een aspect dat hierbij wel in ogenschouw dient te worden genomen is de eventuele belastbaarheid van de uitkering voor de inkomstenbelasting ingeval de premies of de koopsom voor deze verzekeringen in het verleden als buitengewone lasten in aftrek zijn gebracht voor de inkomstenbelasting.