Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

27 maart 2015 Toezicht Toezichtlabel Q&A

Vraag:

Mag een verzekeraar de matchingopslag gebruiken voor het vaststellen van de beste schatting van een portefeuille van verzekeringsverplichtingen en hoe kan een verzekeraar deze aanvraag indienen?

Antwoord:

Solvency II biedt verzekeraars de mogelijkheid om een matchingopslag voor een bepaalde portefeuille van verzekeringsverplichtingen toe te passen. Een verzekeraar mag alleen de matching opslag toepassen wanneer dit vooraf door de toezichthouder is goedgekeurd. Bij de verlening van goedkeuring beoordeelt DNB of aan de wettelijke voorwaarden voor de toepassing van de matchingopslag is voldaan, en controleert zij de volledigheid, juistheid en adequaatheid van de gebruikte gegevens.

Wie aanvragen

Het staat elke verzekeraar vrij om een aanvraag voor toepassing van de matchingopslag in te dienen. Het is toegestaan om één aanvraag in te dienen die betrekking heeft op meer dan één verzekeringsportefeuille. In dat geval dient de aanvraag zodanig vorm te worden gegeven dat duidelijk is welke informatie van toepassing is op welke verzekeringsportefeuille.

Wanneer aanvragen

Solvency II biedt verzekeraars de mogelijkheid om vanaf 1 april 2015 een aanvraag in te dienen.

Applicatiepakket

In de Implementing Technical Standards inzake de aanvraagprocedure voor toepassing van de matchingopslag staat beschreven welke informatie minimaal dient te worden aangeleverd. Voor de inhoud van de aanvraag voor toepassing van de matchingopslag verwijst DNB naar deze Implementing Technical Standards.

Wijze van aanleveren

De benodigde informatie kan elektronisch via de door DNB opengestelde E-line-applicatie worden aangeleverd (zie Aanvragen algemeen). Voordat u een aanvraag indient neemt u contact op met uw toezichthouder.

Beoordeling

De beoordelingsfase start met een beoordeling of het applicatiepakket volledig is. Zodra het pakket volledig wordt geacht, vangt de inhoudelijke beoordeling aan. Om de beoordeling efficiënt te laten verlopen dienen de stukken gegroepeerd te worden aangeleverd conform de structuur in de Implementing Technical Standards (ITS).

Het betreft op hoofdlijnen de volgende structuur:

  • Algemeen (artikel 1 ITS)
  • Beleggingen (artikel 2 ITS)
  • Verplichtingen (artikel 3 ITS)
  • Kasstroom matching en portefeuille management (artikel 4 ITS)
  • Aanvullende documentatie (artikel 5 ITS)

Het algemene deel dient een leeswijzer te bevatten waaruit duidelijk blijkt waar in de documentatie welke informatie is te vinden. Ook deze leeswijzer dient de structuur van de Implementing Technical Standards te volgen.

Regelgeving

DNB zal het aanvraagpakket toetsen aan de Solvency II wet- en regelgeving m.b.t. de matchingopslag. Het gaat dan om de Richtlijn Solvabiliteit II, de Verordening Solvabiliteit II, de Implementing Technical Standard on the application of the matching adjustment. Een overzicht treft u hier aan.

Besluit

Het besluit over het gebruik van de matchingopslag zal door de nationale toezichthouder genomen worden, eventueel in gezamenlijk overleg met het College van toezichthouders indien het om een verzekeringsgroep gaat. Hiervoor staat een termijn van 6 maanden na ontvangst van een compleet applicatiepakket.

sector

  • Verzekeraars