Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

08 december 2016 Toezicht Toezichtlabel Factsheet

Recent is het Wijzigingsbesluit solvabiliteit verzekeraars met beperkte risico-omvang gepubliceerd in het Staatsblad. Hierin zijn een aantal belangrijke wijzigingen opgenomen voor verzekeraars met een beperkte risico-omvang (basic-verzekeraars), in het bijzonder voor natura-uitvaartverzekeraars. De beoogde inwerkingtreding van het besluit is 1 januari 2017.

Het besluit bevat twee belangrijke wijzigingen voor natura-uitvaartverzekeraars:

  • Een verlaging van het kapitaalkostenpercentage van 6% naar 4% voor de berekening van de risicomarge.
  • Een verlaging van de massaal vervalschok van 40% naar 20%. Dit leidt tot een verlaging van het solvabiliteitskapitaalvereiste en (daarmee eveneens) de risicomarge.

Een derde belangrijke maatregel geldt voor alle verzekeraars die vallen onder het Solvency II basic toezichtkader. Deze maatregel betreft een verlenging van de reeds geldende overgangstermijn met vijf jaar tot 31 december 2022 om aan het kapitaalvereiste te voldoen. Deze verlenging geldt alleen voor verzekeraars die ultimo 2017 niet voldoen aan het solvabiliteitskapitaalvereiste, of hier gedurende het jaar 2018 dreigen niet aan te voldoen. Op deze verzekeraars rust dan de verplichting om de nodige maatregelen te treffen om uiterlijk op 31 december 2022 het in aanmerking komend eigen vermogen ter dekking van het solvabiliteitskapitaalvereiste op peil te brengen of hun risicoprofiel zodanig te verlagen dat wordt voldaan aan het solvabiliteitskapitaalvereiste.

Bovengenoemde aanpassingen volgen op een toezegging van de minister van Financiën tijdens het wetgevingsoverleg Implementatie Omnibus II-richtlijn op 2 maart 2015 (Kamerstukken II 2014/15, 34 100, nr. 15). Voor een verdere toelichting op de aanpassingen wordt verwezen naar de nota van toelichting op het besluit en de brief die de minister van Financiën op 8 november jl. over dit onderwerp aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Bijlagen

Sector(en)

  • Verzekeraars