Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

27 maart 2015 Toezicht Toezichtlabel Q&A

Vraag:

Mag een verzekeraar gebruik maken van een single ORSA (single ERB in 2015) voor zowel de groep als de bijbehorende verzekeringsentiteiten en hoe kan een verzekeraar deze aanvraag indienen?

Antwoord:

Onder Solvabiliteit II is de mogelijkheid geboden om één rapportage in te dienen (‘de single’ rapportage) voor zowel de groep als alle verzekeringsentiteiten uit deze groep. In de single rapportage dienen zowel de groep als de verzekeringsentiteiten voldoende zichtbaar te zijn. Overigens betreft deze aanvraag alleen de rapportage; de verplichting op basis van artikel 45 Solvency II-Richtlijn blijft van kracht.

Een verzekeraar mag sinds 2015 een ‘single ORSA’ (eerder single ERB) voor zowel de groep als de bijbehorende verzekeringsentiteiten gebruik maken. In één enkel document kan voor zowel de groep als de bijbehorende verzekeringsentiteiten in de groep worden gerapporteerd, mits DNB daarvoor vooraf toestemming heeft verleend. Voor het aanvragen hiervan kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier van de ‘single ORSA’.

Wie aanvragen

In beginsel staat het elke verzekeraar (groep) vrij om een aanvraag voor het gebruik van een single ORSA in te dienen. De mogelijkheid van één enkel document geldt zowel voor nationale als internationale verzekeringsgroepen.

Wanneer aanvragen

DNB biedt verzekeraars de mogelijkheid om vanaf 1 april 2015 een aanvraag in te dienen.

Aanvraagformulier

Voor de single ORSA-aanvraag verzoeken wij u bij de indiening gebruik te maken van het bijgevoegd aanvraagformulier. Hierop is aangegeven welke documentatie voor de beoordeling vereist is. Daarnaast verzoeken wij u voor de wijze van indiening gebruik te maken van e-Line (zie Aanvragen algemeen).

Wijze van aanleveren

De benodigde informatie kan elektronisch via het door DNB opengestelde E-line-aanvraagformulier worden aangeleverd (zie Aanvragen algemeen). Voordat u een aanvraag indient, neemt u contact op met uw toezichthouder.

In te dienen stukken

Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid, verzoeken wij u ons een ‘prototype’ van deze groepsrapportage toe te sturen, waaruit blijkt:

  • welke verzekeringsentiteiten in de voorgestelde opzet zijn betrokken (scope);
  • de wijze waarop deze worden verwerkt en zichtbaar zijn in de voorgestelde groepsrapportage
  • de onderlinge verhoudingen en afwegingen die in de groepsrapportage worden gemaakt voor entiteiten die klein zijn in vergelijking met de gehele groep, maar voor sommige toezichthouders/landen toch van belang (kunnen) zijn;
  • op welke wijze de beleidsbepalers van de verzekeringsentiteiten in de rapportage betrokken zijn bij het ORSA-proces en de vaststelling van de ORSA;
  • en (indien van toepassing) de relevante taal en eventueel gewenste vertalingen van de rapportage.

U kunt tevens een eerder door u opgestelde single ORSA gebruiken waarbij u op bovenstaande vragen een aparte toelichting geeft.

Beoordeling

De beoordeling start met een beoordeling van de volledigheid. Zodra het pakket volledig wordt geacht, vangt de inhoudelijke beoordeling aan. Bij een aanvraag voor een single ORSA voor internationale verzekeringsgroepen zullen mogelijk ook toezichthouders uit andere landen betrokken worden. Wij wijzen er ook op dat wanneer een single ORSA wordt toegestaan en aangeleverd, deze conform de Solvency II richtlijn art. 246 gedeeld zal worden met betrokken toezichthouders uit andere landen.

Overgang ERB naar ORSA

De behandeling van eerdere aanvragen zijn gebaseerd op de richtlijnen vanuit Europa om de overgang naar Solvency II zo soepel mogelijk te laten verlopen. Aangezien het hier voor wat betreft de goedkeuring van een single ORSA wetgeving betrof die nog niet van kracht was, kon dit alleen middels een pro-formabesluit. Bij gelijkblijvende omstandigheden en inzichten zijn de besluiten door DNB omgezet in een formeel besluit dat goedkeuring geeft voor de single ORSA.

Besluit

Het besluit over de toepassing van een single ORSA moet door de toezichthouder genomen worden, eventueel in gezamenlijk overleg met het College. Hiervoor staat een termijn van 6 maanden