Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

25 juli 2014 Toezicht Toezichtlabel Factsheet

DNB hanteert een risicogebaseerde toezichtsaanpak waarbij structureel risico’s worden geïnventariseerd, geanalyseerd en gemitigeerd. Mocht mitigatie onvoldoende blijken, dan kan DNB handhavend optreden.

Achtergrond toezichtaanpak DNB

DNB werkt sinds 2012 met de FOCUS! methodiek. Bij deze aanpak is sprake van een continu proces van het bijwerken van het risicoprofiel van financiële instellingen. Deze risicoprofielen worden periodiek gebenchmarkt en op basis van de resultaten hiervan plant DNB risico-identificerende en risico-mitigerende acties.
De FOCUS! methodologie is identiek voor het toezicht op banken, verzekeraars en pensioenfondsen. In de uitwerking zijn uiteraard wel verschillen, omdat sommige risicogebieden specifiek zijn voor een sector, zoals de verzekeringstechnische risico’s.

Risico-identificatie en risicoanalyse

DNB maakt een risicoprofiel per instelling op basis van bijvoorbeeld off-site analyse en onderzoek ter plekke. Off-site analyse gebeurt door beoordeling van de wettelijke rapportagestaten, uitvragen en andere informatie. Onderzoeken ter plekke zijn gericht op specifieke onderwerpen of thema’s die een gehele sector kunnen raken.

Risicomitigatie

Bij constatering van hoge risico’s start DNB een mitigatietraject. Dit kan verschillende vormen hebben, zoals diepgaand onderzoek om onderliggende oorzaken te bepalen, of gesprekken met bestuur en/of sleutelfunctionarissen.

Handhaving

Mocht blijken dat de risicomitigatie onvoldoende effectief is en dat het risicoprofiel van de instelling daardoor te hoog blijft, kan DNB overgaan tot handhaving. Dit kan op verschillende manieren, waaronder het geven van een aanwijzing of het opleggen van een boete.

Toezichtsaanpak en Solvency II

De richtlijn Solvency II geldt vanaf 1 januari 2016 en stelt ook eisen aan de toezichtsaanpak van nationale toezichthouders. DNB past in dit kader de EIOPA richtsnoeren voor het toezichtsproces toe binnen haar toezichtsaanpak.

Sector(en)

  • Verzekeraars