Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

07 december 2017 Toezicht Toezichtlabel Beleidsregel

Op 7 december 2017 is de Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2017 (Rbb 2017) van DNB gepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt. 2017, 70004), met inwerkingtreding met ingang van 8 december 2017. Deze nieuw regeling geldt voor banken, beleggingsondernemingen en premiepensioeninstellingen en komt in de plaats van de oude regeling uit 2014 (de Rbb 2014).

De consultatieversie van de regeling is in september dit jaar gepubliceerd. Zes partijen hebben op deze consultatie gereageerd. Een overzicht van de consultatiereacties en de daaruit voortvloeiende aanpassingen in de definitieve Rbb 2017 is opgenomen in een feedbacktabel, die hieronder als download is opgenomen. Uit het merendeel van de consultatiereacties blijkt dat men het passend en goed werkbaar vindt dat de regeling, anders dan de vorige Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2014 (Rbb 2014), sectoraal van opzet is.

De interpretaties (Q&A’s) over beheerst beloningsbeleid die DNB eerder op Open Boek Toezicht heeft gepubliceerd, zijn herzien. Uitgangspunt daarbij is dat DNB geen nadere uitleg of interpretatie geeft als daarin al is voorzien door de Europese toezichthoudende autoriteiten. Voor de meeste Q&A’s van juli 2014 met betrekking tot het beloningsbeleid ingevolge de Wet op het financieel toezicht (Wft) geldt dat deze overbodig zijn geworden als gevolg van de door de Europese Bank Autoriteit (EBA) vastgestelde Richtsnoeren betreffende een beheerst beloningsbeleid (EBA/GL/2015/22) van 27 juni 2016. Het beleid zoals opgenomen in de Q&A Proportionele toepassing Rbb categorieën Identified Staff wordt voortgezet zolang ingevolge de richtlijn kapitaalvereisten (CRD IV) niet is voorzien in een nadere interpretatie van het proportionaliteitsprincipe. Ook relevant blijft de Q&A Nadere interpretatie van de uitzondering op het bonusplafond van 20% voor de moedermaatschappij van een groep.

Download

Auteurs

  • Banken
  • Beleggingsondernemingen
  • Premiepensioeninstellingen