Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

24 oktober 2018 Toezicht Toezichtlabel Factsheet

Op deze tijdelijke pagina op Open Boek Toezicht zal DNB al haar publicaties over de implementatie van deze richtlijn plaatsen. Dat betreft nieuwsberichten, presentaties bij seminars en DNB beleid zoals Q&A’s.

Aanleiding

14 december 2016 is de EU Richtlijn (EU 2016/2341) betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV's) vastgesteld, ook wel bekend als de IORP-II richtlijn. Deze richtlijn vervangt de IORP-I richtlijn uit 2003 (2003/41/EG).

De richtlijn 2016/2341, moest door de lidstaten uiterlijk op 13 januari 2019 zijn geïmplementeerd. De regering heeft op 12 april 2018 hiertoe een wetsvoorstel ingediend. Het wetsvoorstel is op 18 oktober aangenomen door de Tweede Kamer, inclusief twee amendementen en een motie. Het wetsvoorstel is daarna door de Eerste Kamer behandeld. De Eerste Kamer heeft dinsdag 18 december 2018 ingestemd met het wetsvoorstel. De wet is op 13 januari 2019 in werking getreden.

Zie ook de EU Richtlijn (EU 2016/2341), de gepubliceerde wet en de wijzigingen in het Besluit FTK, Besluit Pw en Wvb, Besluit prudentiële regels Wft en Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft ter implementatie van de richtlijn in de Nederlandse wet- en regelgeving.

Wat houdt de herziene pensioenrichtlijn in? 

Het doel van de richtlijn is het bevorderen van de verdere ontwikkeling van het tweede pijler pensioen in de Europese Unie. De belangrijkste wijzigingen voor Nederland zijn:

  • aanvullende regelgeving voor governance, met de vereiste van integraal risicomanagement, de introductie van sleutelfuncties voor risicobeheer, actuariële functie en interne audit (i.e. de expliciete scheiding van uitvoering en controle op de uitvoering), en de toevoeging van een verplichte, minimaal driejaarlijks uit te voeren eigenrisicobeoordeling;
  • verduidelijking van de procedure van een grensoverschrijdende collectieve waardeoverdracht; en
  • aanvullende regelgeving voor de informatieverstrekking.

Q&A’s en Factsheets Implementatie EU Richtlijn (EU 2016/2341)

sector

  • Pensioenfondsen