Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

30 oktober 2017 Toezicht Toezichtlabel Factsheet

Wet – en regelgeving pensioenfondsen

Voor pensioenfondsen gelden bindende regels en beleidsregels. Het gaat daarbij om internationale regelgeving, nationale regelgeving, de bij de nationale regelgeving horende lagere regelgeving maar ook de bindende werking hebbende toezichthoudersregelingen en voorts de beleidsregels. Voor de volledigheid staan ook de convenanten van DNB met andere partijen in het overzicht.

Internationale regelgeving
Voor pensioenfondsen is de Richtlijn (EU) 2016/2341 relevant. Deze richtlijn is in januari 2019 in de Pensioenwet geïmplementeerd.

Verder is de Wet implementatie Omnibus I-richtlijn relevant. Deze richtlijn geeft een passende reikwijdte aan een aantal algemene bevoegdheden van drie nieuwe Europese toezichthoudende autoriteiten en een Europees Comité voor systeemrisico's, waaronder Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen. Zie ook:

Nationale wetgeving
In Nederland is de Pensioenwet van groot belang. Deze wet is van toepassing op de pensioenen, overeengekomen tussen werkgevers en werknemers en de onderbrenging daarvan bij een pensioeninstelling, zoals een pensioenfonds. Een soortgelijke wet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, is van toepassing op beroepspensioenregelingen. In veel bedrijfstakken geldt dat werkgevers verplicht zijn deel te nemen aan een pensioenregeling bij een bedrijfstakpensioenfonds. Dat is geregeld in de Wet verplichte deelname in een bedrijfstakpensioenfonds 2000.

Algemene maatregelen van bestuur
De Pensioenwet, de wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet verplichte deelname in een bedrijfstakpensioenfondsen bevatten vaak een bevoegdheid voor de regering om de in deze wetten gestelde regels nader uit te werken in een algemene maatregel van bestuur. De belangrijkste algemene maatregelen van bestuur treft u hieronder aan.

Ministeriële regelingen
Een ministeriële regeling is vaak een verdere uitwerking van de regels zoals die in een Algemene maatregel van bestuur zijn opgenomen. De voor pensioenfondsen belangrijkste ministeriële regelingen treft u hieronder aan.

 

Toezichthoudersregelingen

Een toezichthoudersregeling is een algemeen verbindend voorschrift. Er staan verplichtende regels in die een toezichthouder als DNB kan stellen. De toezichthoudersregeling is gebaseerd op een expliciete wettelijke grondslag in een wet en/of een algemene maatregel van bestuur. Een toezichthoudersregeling die voor pensioenfondsen relevant is de:

Beleidsregels DNB
DNB heeft ook beleidsregels vastgesteld die DNB toepast bij de uitvoering van het toezicht op pensioenfondsen.

Beleidsregels Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft ook beleidsregels gepubliceerd die het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toepast bij het aanvragen, wijzigen of intrekken van de verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds en de verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling.

Convenanten en protocollen waarbij DNB partij is

DNB werkt samen met andere toezichthouders in Nederland en heeft met die toezichthouders convenanten en protocollen gesloten. De belangrijkste treft u onderstaand aan.

Sector(en)

  • Pensioenfondsen