Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Strafrechtelijke en civielrechtelijke vrijwaring

Factsheet

Gepubliceerd: 11 november 2019

Bekijk eerdere versies in het archief

De Wwft kent een strafrechtelijke vrijwaring in artikel 19 Wwft en een civielrechtelijke vrijwaring in artikel 20 Wwft.

De strafrechtelijke vrijwaring ziet er op toe dat gegevens of inlichtingen die de instelling te goeder trouw bij melding verstrekt, niet kunnen worden gebruikt ten behoeve van een opsporingsonderzoek of strafrechtelijke vervolging van de instelling ter zake van witwassen of financieren van terrorisme.

De civielrechtelijke vrijwaring houdt in dat een instelling niet civielrechtelijk aansprakelijk is voor de schade die iemand anders (de cliënt of een derde) als gevolg van een melding lijdt wanneer is gehandeld in de redelijke veronderstelling dat uitvoering wordt gegeven aan de meldplicht. Hierbij kan gedacht worden aan eisen gesteld in een civielrechtelijke procedure op grond van wanprestatie, indien de instelling heeft besloten een transactie niet uit te voeren en deze te melden. Ook is een actie op grond van een onrechtmatige daad voorstelbaar, wegens eventuele schade die mogelijk is ontstaan ten gevolge van de melding door een instelling.

Ontdek gerelateerde artikelen