Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Inventarisatie aanbieders cryptodiensten - FAQ

Factsheet

Aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en aanbieders van bewaarportemonnees worden opgeroepen zich vóór 23 september 2019 bekend te maken bij DNB.

Gepubliceerd: 03 september 2019

Bekijk eerdere versies in het archief

1. Welke partijen worden verzocht zich bekend te maken bij DNB?

Wij vragen partijen die straks onder Wwft toezicht komen te staan zich, vooruitlopend op de registratieplicht, bekend te maken bij DNB door dit formulier in te vullen en op te sturen naar crypto@dnb.nl. Op grond van het wetsvoorstel dienen de volgende partijen zich te registreren bij inwerkingtreding van de wet:

  • Een ieder die in of vanuit Nederland beroeps- of bedrijfsmatig diensten aanbiedt voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta.
  • Een ieder die in of vanuit Nederland beroeps- of bedrijfsmatig bewaarportemonnees aanbiedt.

In de Memorie van Toelichting wordt een nadere toelichting gegeven op hoe bovenstaande definities moeten worden uitgelegd. Met ‘een ieder’ worden natuurlijke personen, rechtspersonen en vennootschappen bedoeld. Ten aanzien van ‘beroeps- of bedrijfsmatig’ wordt in de Memorie van Toelichting opgemerkt dat voor het bepalen of een activiteit beroeps- of bedrijfsmatig wordt verleend, onder andere (maar niet uitsluitend) van belang is dat de dienstverlening niet slechts incidenteel plaatsvindt en dat de aanbieder een beloning ontvangt of er inkomsten mee genereert.

Een aanbieder van een bewaarportemonnee wordt door het wetsvoorstel als zodanig gekwalificeerd ‘als deze in staat is om (zelfstandig) te beschikken over de virtuele valuta van de gebruiker’. Beschikken betekent volgens de richtlijn ‘het kunnen aanhouden, opslaan of overdragen van virtuele valuta’. Indien de aanbieder op een andere manier kan beschikken over de virtuele valuta van de gebruiker wordt hij ook als aanbieder van een bewaarportemonnee gezien.

Onder aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta vallen, naast exchanges en tussenhandelaren, ook aanbieders van Automated Teller Machines (ATM’s) die dergelijke omwisselingen mogelijk maken. ‘Degene die de ATM daadwerkelijk in beheer heeft, wordt beschouwd als de aanbieder van de wisseldienst’, zo blijkt uit de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel.

Voor beide typen aanbieders geldt op grond van het wetsvoorstel dat het niet relevant is of zij in Nederland gevestigd zijn. Ook aanbieders die vanuit een andere EU lidstaat (incl. EER) in Nederland dergelijke diensten aanbieden, bijvoorbeeld via een website, dienen zich te registreren, ongeacht of de aanbieder al in die lidstaat is geregistreerd. Volgens jurisprudentie is bij de vraag of een aanbieder in Nederland diensten aanbiedt, onder meer van belang dat een aanbieder ‘zijn wil tot uitdrukking heeft gebracht om commerciële betrekkingen aan te knopen met consumenten in één of meerdere lidstaten [dan waar de aanbieder zelf woonachtig of gevestigd is], waaronder de lidstaat waar de consument zijn woonplaats heeft’. De Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel geeft een uitgebreidere toelichting op de vraag wanneer een partij wordt verondersteld diensten aan te bieden in een bepaalde lidstaat. Aanbieders die zich vanuit Nederland op het buitenland richten, dienen zich ook te registreren. Het aanbieden van dergelijke diensten in Nederland door aanbieders vanuit een derde land (buiten de EER) is in beginsel verboden: een registratie is voor aanbieders zonder vestiging in de EU (incl. EER) niet te verkrijgen, tenzij het land van herkomst door de minister expliciet bij ministeriële regeling wordt aangewezen als staat waar vergelijkbare wet- en regelgeving geldt en vergelijkbaar toezicht wordt gehouden.

Ook indien u reeds beschikt over een vergunning of een vrijstelling bij DNB of de AFM, bijvoorbeeld op grond van de Wet financieel toezicht (Wft), vernemen wij graag of u activiteiten ontplooit of voornemens bent activiteiten te ontplooien die zien op deze twee typen dienstverlening.

Mocht u twijfelen over of u zich op grond van de diensten die u aanbiedt dient te registreren, neem dan contact met ons op.

2. Als ik me nu meld bij DNB, betekent dat dan dat ik ben geregistreerd op grond van de Wwft? 

Nee. Dit verzoek wordt door ons gedaan om een beter beeld te krijgen van de hoeveelheid partijen en om deze partijen in de toekomst te kunnen bereiken met informatie. Wij zullen partijen in een later stadium informeren over de registratieplicht, de te nemen stappen hiervoor en het moment vanaf wanneer u zich kunt registreren.

3. Wat doet DNB met mijn gegevens? 

Het doel van het verzamelen van deze gegevens is tweeledig. Ten eerste zullen wij aan de hand van de opgevraagde informatie een inventarisatie maken van het aantal partijen dat onder Wwft toezicht zal komen te staan en het aantal bestuurders dat zal moeten worden getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid. Deze inventarisatie is voor intern gebruik. De namen van de instellingen en personen zullen niet worden gepubliceerd. Wel zullen wij mogelijk geaggregeerd en niet herleidbaar tot individuele instellingen publiceren over het aantal aanbieders in of vanuit Nederland. Ten tweede zullen wij de gegevens gebruiken om partijen te kunnen informeren over de registratieplicht en andere ontwikkelingen op het terrein van de inwerkingtreding van wet- en regelgeving. Daarom vragen wij ook naar naam en contactgegevens.

Met uw gegevens wordt uiteraard zorgvuldig omgegaan. Op onze website vindt u een Privacy Statement waarin we u informeren over hoe DNB vanuit haar verschillende taken omgaat met persoonsgegevens.

4. Wat betekenen de nieuwe verplichtingen voor aanbieders van wisseldiensten tussen virtuele en fiduciaire valuta en van bewaarportemonnees?

Op het moment van inwerkingtreding van de wet, zijn partijen genoemd onder vraag 1 gehouden zich te houden aan de eisen van de Wwft en de Sanctiewet 1977. De Wwft stelt, onder andere, eisen aan het doen van cliëntenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties. Daarnaast zullen partijen een risicoanalyse moeten uitvoeren toegepast op de bedrijfsvoering. Ongebruikelijke transacties zullen moeten worden gemeld bij de FIU-Nederland. Ook dienen aanbieders van wisseldiensten en bewaarportemonnees op grond van de herziene Wwft te beschikken over een beheerste en integere bedrijfsvoering en worden eisen gesteld aan een transparante zeggenschapsstructuur. Op basis van de Sanctiewet 1977 dienen partijen klanten en transacties te screenen aan sanctielijsten.

Hoewel wij in een latere fase in contact zullen treden met de partijen over de invulling van de verplichtingen, wijzen wij u erop dat u op het moment dat de wet in werking treedt, aan deze eisen dient te voldoen. Op grond van het wetsvoorstel zult u, indien u uw activiteiten wilt voortzetten op het moment van inwerkingtreding van de wet, een verzoek tot registratie moeten hebben gedaan bij DNB. Binnen zes maanden moet de registratie, inclusief de toetsing van de dagelijks beleidsbepalers, zijn voltooid. Gedurende deze zes maanden dient u dus reeds aan de eisen van de wet te voldoen. Indien u op het moment dat de wet in werking treedt geen verzoek tot registratie heeft ingediend, dient u uw dienstverlening te staken. 

5. Waarom verzoekt DNB partijen om zich nu al te melden?

De anti-witwasrichtlijn, waar de eisen uit voortvloeien, dient te zijn geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving op 10 januari 2020. Er wordt gestreefd naar een inwerkingtreding van de herziene wet op die datum. Dat betekent dat de verplichtingen vanaf dat moment gelden en dat partijen zich vanaf dat moment moeten registreren.

Om ons adequaat te kunnen voorbereiden op de verzoeken die we zullen ontvangen ter registratie en ter toetsing van bestuurders, verzoeken we partijen zich nu alvast te melden zodat we weten om hoeveel partijen het zal gaan. Dit draagt er aan bij dat wij, op het moment van inwerkingtreding van de wet de juiste voorbereidingen hebben getroffen om registratie- en toetsingsverzoeken in behandeling te nemen. Een adequate voorbereiding zal er ook aan bijdragen dat we registratieverzoeken snel in behandeling kunnen nemen.

Daarnaast zullen wij de komende periode partijen willen informeren over de aanstaande registratieplicht en in gesprek willen treden over verplichtingen die voortvloeien uit de Wwft en de Sanctiewet 1977. Indien u zich bij ons bekend maakt, kunnen we u beter bereiken. Wij zijn benieuwd hoe u zich voorbereidt op de nieuwe verplichtingen. 

6. Ben ik verplicht mee te werken aan dit verzoek? 

Nee, u bent niet verplicht om mee te werken aan dit verzoek. Dit verzoek doen wij om partijen die onder het toezicht komen te vallen en onszelf beter voor te kunnen bereiden op de inwerkingtreding van de wet.

Op het moment dat de herziene Wwft in werking treedt, is DNB de toezichthouder. Toezichthouders van DNB zullen dan bevoegd zijn om inlichtingen te vorderen en onderzoek te doen met betrekking tot de naleving van de Wwft. Dat zal betekenen dat wij u of uw onderneming vragen kunnen stellen die u dient te beantwoorden, of onderzoek kunnen doen waar u aan mee dient te werken. Wij kunnen ook handhavend optreden indien u niet meewerkt aan een dergelijk verzoek, of indien wij overtredingen constateren van de wettelijke bepalingen waarop wij de aangewezen toezichthouder zijn.

Voor de volledigheid wijzen we u erop dat u, bij inwerkingtreding van de wet en indien u onder één van de categorieën aanbieders valt als genoemd in vraag 1, verplicht bent zich te registreren. Zonder registratie kunt u uw dienstverlening niet voortzetten of uitvoeren. Voor bestaande partijen geldt er op grond van het wetsvoorstel een overgangsregeling van zes maanden. Dat betekent dat het verbod om zonder registratie diensten te verlenen, gedurende die periode niet geldt indien u op het moment van inwerkingtreding een verzoek tot registratie heeft ingediend. Indien u zich niet registreert, kunnen wij handhavend optreden.

Wij zullen partijen in een latere fase verder informeren over onze bevoegdheden, rol als toezichthouder en het registratieproces. 

7. Waarom vraagt DNB naar het aantal dagelijks beleidsbepalers en/of bestuurders van mijn onderneming?

Aan de hand van deze informatie kunnen wij een inschatting maken van het aantal te toetsen personen op het moment dat de nieuwe wet inwerking treedt. Toetsing is een belangrijke voorwaarde van de registratie-aanvraag.

Op grond van het wetsvoorstel dienen dagelijks beleidsbepalers van de aanbieders te worden getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid. De betrouwbaarheid en geschiktheid van de dagelijks beleidsbepalers is een voorwaarde voor de registratie. Voor de beoordeling van geschiktheid stellen wij vast of de dagelijks beleidsbepalers beschikken over voldoende relevante kennis, vaardigheden en professioneel gedrag om de functie te vervullen. Dit blijkt onder andere uit opleiding, werkervaring en competenties. Een beoordeling van geschiktheid is dan ook gekoppeld aan de functie. Daarom wordt bij de beoordeling rekening gehouden met i) de specifieke functie, ii) de aard, omvang, complexiteit en het risicoprofiel van de onderneming en iii) de samenstelling en het functioneren van het collectief. Betrouwbaarheid is niet functie gebonden. Om te kunnen vaststellen dat de betrouwbaarheid buiten twijfel staat, kijken we onder andere naar antecedenten, waaronder bijvoorbeeld strafrechtelijke antecedenten.

Onder dagelijks beleidsbepaler wordt in elk geval verstaan de bestuurders van de onderneming. Ook de houder van een gekwalificeerde deelneming en interne toezichthouders dienen te worden getoetst.

Meer informatie over toetsingen vindt u hier. Let wel, deze informatie is mogelijk nog niet toegespitst op uw type dienstverlening.

8. Waarom vraagt DNB naar het aantal interne toezichthouders van mijn onderneming?

Aan de hand van deze informatie kunnen wij een inschatting maken van het aantal te toetsen personen op het moment dat de nieuwe wet inwerking treedt. Toetsing is een belangrijke voorwaarde van de registratie-aanvraag.

Indien binnen uw onderneming een orgaan belast is met het toezicht op het beleid en de algemene zaken, dienen de personen in dit orgaan op grond van het wetsvoorstel te worden getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid. De betrouwbaarheid en geschiktheid van de interne toezichthouders is een voorwaarde voor de registratie. Voor de beoordeling van geschiktheid stellen wij vast of de personen beschikken over voldoende relevante kennis, vaardigheden en professioneel gedrag om de functie te vervullen. Dit blijkt onder andere uit opleiding, werkervaring en competenties. Een beoordeling van geschiktheid is dan ook gekoppeld aan de functie. Daarom wordt bij de beoordeling rekening gehouden met i) de specifieke functie, ii) de aard, omvang, complexiteit en het risicoprofiel van de onderneming en iii) de samenstelling en het functioneren van het collectief. Betrouwbaarheid is niet functie gebonden. Om te kunnen vaststellen dat de betrouwbaarheid buiten twijfel staat kijken we onder andere naar antecedenten, waaronder bijvoorbeeld strafrechtelijke antecedenten.

Een interne toezichthouder kan bijvoorbeeld zijn een Raad van Commissarissen. Ook dagelijks beleidsbepalers en de houder(s) van een gekwalificeerde deelneming dienen te worden getoetst.

Meer informatie over toetsingen vindt u hier. Let wel, deze informatie is mogelijk nog niet toegespitst op uw type dienstverlening.

9. Waarom vraagt DNB naar het aantal personen met een gekwalificeerde deelneming in mijn onderneming? 

Aan de hand van deze informatie kunnen wij een inschatting maken van het aantal te toetsen personen op het moment dat de nieuwe wet inwerking treedt. Toetsing is een belangrijke voorwaarde van de registratie-aanvraag.

Op grond van het wetsvoorstel dienen houders van een gekwalificeerde deelneming in uw onderneming te worden getoetst op betrouwbaarheid. Dit is een voorwaarde voor de registratie. Om te kunnen vaststellen dat de betrouwbaarheid buiten twijfel staat kijken we onder andere naar antecedenten, waaronder bijvoorbeeld strafrechtelijke antecedenten.

Onder houder van een gekwalificeerde deelneming wordt in dit verband verstaan personen ‘met een rechtstreeks of middelijk belang van ten minste tien procent van het geplaatste aandelenkapitaal of een daarmee vergelijkbaar belang’, of personen die ‘rechtstreeks of middelijk […] ten minste tien procent van de stemrechten of een daarmee vergelijkbare zeggenschap [kunnen uitoefenen]’. Ook dagelijks beleidsbepalers en interne toezichthouders dienen te worden getoetst. Deze laatste twee categorieën worden getoetst op geschiktheid én betrouwbaarheid.

Meer informatie over toetsingen vindt u hier. Let wel, deze informatie is mogelijk nog niet toegespitst op uw type dienstverlening.

10. Ik heb al een vergunning bij DNB of de AFM, dien ik me dan ook te melden? 

Ja. Ook indien u al beschikt over een vergunning van DNB of de AFM ingevolge de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) of anderszins, horen wij graag of u verwacht vanaf 10 januari 2020 actief te zijn als aanbieder van bewaarportemonnees en/of diensten aanbiedt voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta.

11. Ik ben nog niet actief, maar van plan actief te worden als aanbieder van bewaarportemonnees en/of wisseldiensten voor het wisselen tussen virtuele en fiduciaire valuta, dien ik me ook te melden?

Ja. Indien u voornemens bent actief te worden als aanbieder van bewaarportemonnees en/of wisseldiensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta, dan horen wij dat ook graag. U kunt dit dan aangeven op het formulier.

Grote roze bloem waar een bij op zit

Ontdek gerelateerde artikelen