Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Vragenlijst Wet Beloningsbeleid Financiële Ondernemingen

Op grond van artikel Ia uit de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Staatsblad 2015, 45) verricht het ministerie van Financiën een onderzoek naar de doeltreffendheid en de effecten van deze Nederlandse wetgeving in de praktijk. Het ministerie heeft DNB gevraagd om te rapporteren over het gebruik van de uitzonderingsmogelijkheden op het bonusplafond (artikel 1:121 van de Wft) door banken en verzekeraars.

Gepubliceerd: 05 april 2017

Waarom dit informatieverzoek?

Artikel 1:121, lid 1, Wft stelt dat de variabele beloning ten hoogste 20% van de vaste beloning mag bedragen. Deze hoofdregel, die geldt voor alle natuurlijke personen werkzaam bij een financiële onderneming met zetel in Nederland, kent vijf uitzonderingen. Met de gevraagde gegevens wil DNB inzichtelijk maken van welke uitzonderingsmogelijkheden gebruik is gemaakt in het prestatiejaar 2016. Het ministerie van Financiën zal de data in geaggregeerde vorm gebruiken bij de evaluatie van de wet.

Instructies

We vragen u uiterlijk 31 mei 2017 uw antwoorden op de vragen in het Excel-bestand in te dienen. Instellingen met zetel in Nederland waarop geconsolideerd toezicht wordt gehouden, dienen de informatie op geconsolideerde basis aan te leveren. Bijkantoren in Nederland van financiële ondernemingen met zetel in het buitenland dienen de informatie op niveau van het betreffende bijkantoor aan te leveren. U kunt de opgevraagde gegevens via het Digitaal Loket Rapportages (DLR) aanleveren met uw gebruikelijke inloggegevens. Wij verzoeken u om uw relatienummer (CRM) in de vragenlijst te vermelden.

U kunt het Excel-bestand met de vragen rechts hiernaast downloaden.

Ook in het geval uw instelling geen gebruik heeft gemaakt van de uitzonderingen op het bonusplafond, dient u dit door middel van het template aan DNB te melden. U hoeft dan slechts een paar datapunten (vraag 1-2c) aan te leveren die dienen als benchmark voor de schaal waarop de uitzonderingen worden toegepast.

Bij vraag 3 wordt u gevraagd voor welke functiecategorieën een uitzondering is gemaakt op basis van lid 2 van artikel 1:121 Wft. Hier is het van belang dat u elke medewerker slechts één keer indeelt (en dus niet dubbel meetelt). Mocht een medewerker volgens u in geen van de categorieën passen dan graag registreren onder ‘all other’ en nader specificeren bij vraag 3G.

Terugkoppeling

DNB zal de inzending controleren en eventueel verduidelijkende vragen stellen, waarna de ontvangen gegevens op geaggregeerd niveau aan de minister van Financiën zullen worden verstrekt ten behoeve van zijn rapportage aan de Tweede Kamer. Uiteraard zullen hierin geen gegevens van individuele instellingen worden opgenomen.

Vragen?

Indien het template voor u onduidelijkheden bevat, of als u problemen ondervindt bij het invullen van de vragenlijst, dan verzoeken wij u een e-mail met uw vragen of opmerkingen te sturen naar uw toezichthouder. Zij zullen uw vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Ontdek gerelateerde artikelen