Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Handhaving voor kredietinstellingen

Factsheet

Met de inwerkingtreding van het Single Supervisory Mechanism (SSM) in november 2014 is het bankentoezicht op Europees en nationaal niveau ingrijpend gewijzigd. De ECB houdt als Europese toezichthouder direct toezicht op de significante banken; de nationale competente autoriteiten (NCA’s) op de minder significante banken.

Gepubliceerd: 01 januari 2007

Bekijk eerdere versies in het archief

Een bank wordt als significant aangemerkt indien zij een balanstotaal heeft van meer dan €30 miljard, een aandeel in het bbp van een lidstaat van meer dan 20%, steun van het ESM / EFSF heeft gevraagd dan wel ontvangen of als zij één van de drie grootste banken binnen de lidstaat is. Deze voorwaarden gelden niet cumulatief.

DNB houdt, in samenspraak met de ECB, toezicht op de minder significante banken. Hiertoe komen DNB een aantal bevoegdheden toe, waaronder handhavingsbevoegdheden die zijn opgenomen in de Wft. Het gaat dan in het bijzonder om het geven van een aanwijzing, het voorschrijven dat een bepaalde besluiten ter goedkeuring aan AAV worden voorgelegd, vereisen dat de juridische of operationele structuur van de bank wordt gewijzigd, het aanstellen van een curator, het benoemen van een bewindvoerder, het opleggen van een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete, het schorsen van de uitoefening van stemrechten van aandeelhouders of vennoten en de bevoegdheidsontneming ten aanzien van een natuurlijk persoon om te handelen voor eigen rekening.

Deze maatregelen kunnen worden ingezet als DNB constateert dat een bank de verbodsbepalingen van de Wft heeft overtreden. Ook kan DNB op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) de Sanctiewet (Sw) en de Pensioenwet (Pw) handhavingsmaatregelen treffen.

Tenslotte kan de ECB DNB verzoeken om een nationaalrechtelijke sanctiebevoegdheid uit te oefenen indien de ECB zelf niet tot sanctieoplegging over kan gaan. DNB dient in dat geval te overwegen of en hoe de overtreding krachtens het nationale recht en eigen beleid gesanctioneerd zou worden. Het gaat hier in het bijzonder om situaties waarin een niet-geldelijke sanctie moet worden opgelegd aan rechtspersonen of natuurlijke personen; een geldelijke sanctie (boete) moet worden opgelegd aan natuurlijke personen; sancties in geval van een schending van nationaal recht tot tenuitvoerlegging van Unierichtlijnen (CRD) en de situatie waarin gesanctioneerd moet worden op basis van nationale wetgeving omdat de ECB de benodigde sanctiebevoegdheid niet heeft.

Ontdek gerelateerde artikelen