Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Uitvraag Financiële Informatie non-IFRS banken ter vervanging van de huidige FINREP

Per 1 juli 2014 is voor Nederlandse non-IFRS banken de huidige uitvraag van financiële informatie (door DNB aangeduid als “FINREP banken titel 9”) vervangen door de “Uitvraag Financiële Informatie non-IFRS banken”. Daarnaast zullen per 1 januari 2015 aanvullende templates worden uitgevraagd. Hiermee komen de bestaande templates voor uitvraag van financiële informatie (FINREP banken titel 9) te vervallen.

Gepubliceerd: 19 september 2014

De templates die zijn uitgevraagd per 1 juli 2014 en die per 1 januari 2015 worden uitgevraagd zijn opgenomen in de bijlage.

Per 1 januari 2014 is de Europese regelgeving omtrent prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (CRD IV/CRR) van kracht. Deze regelgeving legt onder meer vereisten op die betrekking hebben op rapportages. Voor de rapportage over de solvabiliteit zijn alle instellingen verplicht de door EBA ontwikkelde templates voor toezichthouderrapportages in te vullen. Daarnaast zijn instellingen die op geconsolideerd niveau volgens IFRS rapporteren verplicht om financiële informatie te rapporteren binnen het door EBA ontwikkelde raamwerk voor uitvraag van financiële informatie. Voor overige instellingen (die hun geconsolideerde jaarrekening niet op basis van IFRS opstellen) is de invulling van rapportages over financiële informatie ter discretie aan de competente autoriteit. Overigens legt CRD IV/CRR nog verdere verplichtingen voor rapportages op, welke hier niet worden behandeld.

Onder non-IFRS banken wordt verstaan vergunninghoudende banken die onder het Burgerlijk Wetboek (Boek 2, Titel 9) hun geconsolideerde jaarrekening opstellen en daarbij artikel 362 lid 8 BW niet toepassen.

Bij het opstellen van de eisen is door DNB betracht consistentie aan te brengen door zo veel mogelijk aan te sluiten bij de door EBA opgelegde templates voor banken die op basis van IFRS de FINREP moeten rapporteren. Er wordt onder meer aangesloten bij de EBA ‘Implementing Technical Standard on Supervisory Reporting’ (hierna: ITS) voor vereisten rondom reikwijdte, frequentie van rapporteren, consolidatiekring etcetera. Voor wat betreft de invoeringstermijn legt DNB andere vereisten op dan genoemd in de betreffende ITS om zo, met het oog op proportionaliteit, de administratieve en operationele belasting voor non-IFRS banken te beperken. De gefaseerde invoering wordt hieronder beschreven. Voor alle andere in de ITS genoemde vereisten kan er van worden uitgegaan dat DNB eenzelfde behandeling toepast als door EBA wordt voorgeschreven in de ITS.

Voor de “Uitvraag Financiële Informatie non-IFRS banken” zal DNB gebruik maken van de templates die onderdeel zijn van de door EBA ontwikkelde ITS voor de uitvraag van financiële informatie bij non-IFRS banken. Deze templates worden door EBA “FINREP templates GAAP” genoemd (en zijn opgenomen in Annex IV bij de ITS). In deze templates zijn referenties naar “National GAAP compatible IFRS” en de “National GAAP based on BAD” opgenomen. De BAD staat hierbij voor de Bank Accounts Directive (richtlijn 86/635/EEC), waarvan de nationale verslaggevingsregels voor banken zijn afgeleid.

DNB maakt voor de financiële rapportages voor non-IFRS banken gebruik van referenties die relevant zijn onder de BAD.

De door EBA ontwikkelde templates “FINREP local GAAP”, zijn opgenomen in Annex IV van de draft ITS on supervisory reporting. De templates zijn gepubliceerd op de website van EBA.

Reikwijdte

De rapportageverplichting voor de “Uitvraag Financiële Informatie non-IFRS banken” is van toepassing op vergunning houdende banken die hun geconsolideerde jaarrekening opstellen onder het Burgerlijk Wetboek (Boek 2, Titel 9) en daarbij artikel 362 lid 8 BW niet toepassen. De rapportageverplichting geldt eveneens voor non-IFRS 'stand-alone' banken. Onder 'stand-alone' wordt begrepen die banken die noch een moeder, noch een dochter in Nederland hebben.

_______
[1] In September 2013 heeft DNB een consultatiepaper uitgebracht ten aanzien van de vervangen van het rapportagekader voor non-IFRS banken.

Ontdek gerelateerde artikelen