Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Beoordeling opname in register van gedekte obligaties

Q&A

Vraag:

Hoe beoordeelt De Nederlandsche Bank (DNB) een verzoek van een bank om een door die bank uitgegeven of uit te geven categorie obligaties, alsmede de uitgevende bank, in een openbaar register op te nemen?

Gepubliceerd: 26 januari 2015

Antwoord:

De uitgevende bank dient aan te tonen dat de obligaties zijn aan te merken als gedekte obligaties, dat wil zeggen dat de uitgevende bank dient aan te tonen dat de obligatie wordt gedekt door activa die, indien de uitgevende bank in gebreke blijft, bij voorrang aangewend worden voor de aflossing van de hoofdsom en de betaling van de rente op de obligatie en dat wordt voldaan aan de regels om te waarborgen dat de betaling op geregistreerde gedekte obligaties op adequate, transparante en verantwoorde wijze is veiliggesteld. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 20a van de Uitvoeringsregeling Wft, kan de uitgevende bank dit aantonen door het overleggen van de volgende documenten aan DNB:

  • Een juridische opinie van een juridisch adviseur waaruit DNB kan concluderen dat wordt voldaan aan artikel 40d lid 1 van het Besluit prudentiële regels Wft. DNB kan concluderen dat daaraan wordt voldaan indien de juridische opinie (inclusief ´reliance verklaring´) van de desbetreffende juridisch adviseur aan DNB is gericht, met redenen is omkleed en gestaafd door de documenten waarop die juridische opinie is gebaseerd, en met de verwijzingen naar de voor deze juridische opinie relevante passages in deze documenten;

  • De gegevens en bescheiden, waarop de bovengenoemde juridische opinie is gebaseerd;

  • Een plan waarin de operationele procedures en interne controles voor het management van de categorie gedekte obligaties beschreven worden. Dit plan dient daarenboven de aanwezige waarborgen voor continuering hiervan te omvatten voor de situatie wanneer de bank in de toestand komt te verkeren dat zij het beheer van de dekkingsactiva niet langer zelf kan voeren;

  • De overeenkomsten die de rechthebbende van de dekkingsactiva is aangegaan met de bestuurder van deze entiteit.

  • Een schriftelijke verklaring van een bestuurder van de bank die het verzoek doet, inhoudende dat de obligaties voldoen aan de artikelen 40d tot en met 40h van het Besluit prudentiële regels Wft. DNB kan concluderen dat daaraan wordt voldaan indien de schriftelijke verklaring in kwestie aan DNB is gericht, met redenen is omkleed en gestaafd door de documenten waarop deze schriftelijke verklaring is gebaseerd, en met de verwijzingen naar de voor deze schriftelijke verklaring relevante passages in deze documenten;

  • Alle overige gegevens en bescheiden aanvragen die DNB nodig acht in het belang van de beoordeling van het verzoek.

DNB beoordeelt deze informatie om te bepalen of de uitgevende bank voldoet aan de minimale vereiste die zijn opgenomen in de wetgeving voor gedekte obligaties.

Ontdek gerelateerde artikelen