Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Geregistreerde gedekte obligaties

Q&A

De Wet van 19 november 2014, houdende wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten, en het Besluit van 28 november 2014, houdende wijziging van het Besluit prudentiële regels Wft en het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, inzake gedekte obligaties, stellen regels met betrekking tot het toezicht op gedekte obligaties die zijn uitgegeven door in Nederland gevestigde banken. Dit zijn obligaties die gedekt worden door activa die bij het in gebreke blijven van de uitgevende bank worden aangewend voor de nakoming van de rente en aflossing op de obligaties. Daarbij is de uitgevende bank verplicht aanvullende activa onder de obligaties te brengen als de dekking op enig moment tekort schiet.

Gepubliceerd: 26 januari 2015

Onder het Besluit is de Ministeriele Regeling tot aanpassing van de Uitvoeringsregeling Wft vastgesteld, welke regels stelt met betrekking tot de wijze waarop een bank aan De Nederlandsche Bank (DNB) kan aantonen dat door haar uitgegeven gedekte obligaties kwalificeren als geregistreerde gedekte obligaties in de zin van het besluit.

De belangrijkste voorwaarden voor een geregistreerde gedekte obligatie zijn:

  • De obligaties zijn uitgegeven door een bank met zetel in Nederland en gedekt door activa die overgedragen zijn naar de covered bond company en indien de uitgevende bank in gebreke blijft, bij voorrang aangewend worden voor de aflossing van de hoofdsom en de betaling van rente op de gedekte obligatie;
  • De uitgevende bank dient om te kwalificeren voor een categorie geregistreerde gedekte obligaties een verzoek in te dienen bij DNB dat alle informatie bevat die DNB nodig heeft om te beoordelen of voldaan wordt aan de covered bond wetgeving en een schriftelijke verklaring van een bankbestuurder dat de obligaties voldoen aan de covered bond wetgeving;
  • De uitgevende bank dient in het registratieverzoek de extensieperiode en type en jurisdictie van de onderliggende activa voor de desbetreffende categorie geregistreerde gedekte obligatie aan te geven;
  • De uitgevende bank beperkt zich tot één type onderliggende activa per categorie geregistreerde gedekte obligaties, met uitzondering van residentieel en commercieel vastgoed waarvoor, indien sprake is van een vaste verhouding tussen residentieel en commercieel vastgoed, een gecombineerde vastgoed geregistreerde gedekte obligatie toegestaan is;
  • De uitgevende bank draagt zorg voor een minimale over-collateralisatie van 105% en een minimale liquiditeitsbuffer van zes maanden voor betaling van rente en aflossingen;
  • De uitgevende bank voorziet in betrouwbare en doeltreffende strategieën en procedures voor veiligstelling van voldoende dekkingsactiva en liquide activa;
  • De uitgevende bank voert minimaal jaarlijks stresstesten uit ten aanzien van de gehanteerde dekkingsactiva om te bepalen of in tijden van financiële stress de uitgevende bank blijft voldoen aan gezonde balansverhoudingen;
  • De uitgevende bank toont ten minste een maal per kwartaal aan DNB aan dat de geregistreerde gedekte obligaties voldoen aan de minimale over-collateralisatie en liquiditeitsbuffers, toont ten minste jaarlijks aan dat de strategieën en procedures doeltreffend zijn, verstrekt ten minste jaarlijks informatie die DNB nodig heeft voor het bepalen van de gezonde balansverhouding, en doet onverwijld mededeling van significante wijzigingen in de voorwaarden die van toepassing zijn op de geregistreerde gedekte obligaties;
  • De uitgevende bank verschaft ten minste elk kwartaal voldoende gedetailleerde informatie over de dekkingsactiva, overcollateralisatie, liquide activa en wederpartijen aan de houders van de geregistreerde gedekte obligaties;

Register voor gedekte obligaties

DNB houdt een openbaar register bij voor gedekte obligaties.

Ontdek gerelateerde artikelen