Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Toetsing gezonde verhouding beschikbare activa

Q&A

Vraag:

Wat wordt verstaan onder de toetsing aan een gezonde verhouding tot de beschikbare activa?

Gepubliceerd: 26 januari 2015

Antwoord:

Met het oog op het vereiste in artikel 40i van het Besluit prudentiële regels Wft, stelt De Nederlandsche Bank (DNB) na overleg met de uitgevende bank vast of de verhouding tussen de totale nominale waarde van de uitgegeven of de nog uit te geven gedekte obligaties ten opzichte van het geconsolideerde balanstotaal van de uitgevende bank als gezonde verhouding kan worden beschouwd.

Om te beoordelen of er sprake is van een gezonde verhouding weegt DNB de totale nominale waarde van de uitgegeven of nog uit te geven gedekte obligaties af tegen de omvang, aard en samenstelling van de activa die dienen ter dekking van de obligaties en de voor op de balans van de uitgevende bank nog voor dekking beschikbare activa. Onder de nog voor dekking beschikbare activa vallen onder andere activa van de soort die als dekking van de gedekte obligaties worden gebruikt, liquide middelen of andere activa die kunnen worden gesubstitueerd in eerstbedoelde activa of liquide middelen. Bij haar oordeelsvorming betrekt de Nederlandsche Bank alle relevante aspecten, zoals de positie van de andere crediteuren van de uitgevende bank (anders dan de houders van de gedekte obligaties), de financiële positie en in het bijzonder de solvabiliteit van de uitgevende bank, haar risicoprofiel en de aan de activa verbonden risico’s.

DNB analyseert de stress testen van de uitgevende banken op specifieke kenmerken van de onderliggende activa en hoe deze activa geraakt kunnen worden door factoren buiten en binnen de invloedsfeer van de uitgevende bank. De stress test voor een programma met als onderpand residentiële hypotheekvorderingen bevat ten minste de volgende scenario´s:

  • Een substantiële prijsschok op de huizenmarkt gebaseerd op historische data;Een verslechtering van het kredietrisico van de onderliggende portefeuille als gevolg van bijvoorbeeld een substantiële conjunctuuromslag en/of fiscale maatregelen zoals het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek in de inkomstenbelasting;
  • Een forse stijging van de uitwinkosten bij executie van het onderpand;
  • Een verlaging van de kredietbeoordeling van de uitgevende bank en eventuele impact hiervan op derivatenposities die de covered bond company is aangegaan met de uitgevende bank;

Voor ieder van de bovenstaande scenario´s dient in de analyse rekening gehouden te worden met zogenaamde “tweede ronde effecten”: een scenario van een (sterke) daling van de huizenprijzen kan de uitgevende bank in een tweede ronde bijvoorbeeld raken via gevolgen voor de kredietwaardigheid van de uitgevende bank.

De analyse van de onderbouwing van de minimale overwaarde kan uitwijzen dat er, onder de in de stress scenario´s geldende omstandigheden, een beroep gedaan zal worden op de vrij beschikbare activa op de balans van de uitgevende bank om de overwaarde op een dusdanig niveau terug te brengen dat aan de voor geregistreerde gedekte obligaties geldende verplichtingen wordt voldaan.

Deze analyse heeft gevolgen voor de vereiste omvang van de vrij beschikbare activa op de balans van de uitgevende bank en op de beoordeling van de gezonde balansverhouding. Hiernaast zijn ook de overige crediteuren van de uitgevende bank belangrijk voor de bepaling van de gezonde balansverhouding, aangezien de overdracht van vrij beschikbare activa in een stress scenario betekent dat overige crediteuren in geval van insolventie geen beschikking hebben tot deze naar de covered bond company overgedragen activa.

Er is géén sprake van een gezonde balansverhouding als de uitgevende bank onvoldoende vrij beschikbare activa heeft om te voldoen aan een eventueel beroep op deze vrij beschikbare activa dan wel dat vrij beschikbare activa in dien mate overgedragen moeten worden aan de covered bond company in een stress situatie dat de positie van de overige crediteuren van de uitgevende bank significant verslechtert.

Bij de toetsing aan een gezonde verhouding houdt DNB zich aan voorzichtige aannames, ter waarborging van de belangen van de obligatiehouders én de overige crediteuren van de uitgevende bank.

Ontdek gerelateerde artikelen