Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Stilzwijgende steun

Q&A

Vraag:

In het kader van securitisaties kan sprake zijn van transacties die mogelijk stilzwijgende steun (implicit support) verlenen aan de betreffende securitisatie. Moeten instellingen dergelijke transacties notificeren aan de toezichthouder?

Gepubliceerd: 23 oktober 2017

Antwoord:

Ja, dergelijke transacties moeten bij de bevoegde autoriteit worden genotificeerd.

In Verordening (EU) Nr. 575/2013 Artikel 250, eerste en tweede lid, is opgenomen dat “een als sponsor optredende instelling, of een als initiator optredende instelling die in verband met een securitisatie bij de berekening van de risicogewogen posten gebruik heeft gemaakt van artikel 245(leden 1 en 2) of instrumenten uit haar handelsportefeuille verkocht heeft met als gevolg dat niet meer van haar wordt verlangd dat ze eigen vermogen aanhoudt voor de risico's van deze instrumenten, bij het verlenen van steun aan een securitisatie, teneinde de mogelijke of feitelijke verliezen van beleggers te beperken, de grenzen van haar contractuele verplichtingen niet mag overschrijden.”

In de Verordening is tevens bepaald dat transacties, die steun verlenen aan een securitisatie, ongeacht of dat binnen of buiten de contractuele verplichtingen valt, genotificeerd moeten worden aan de bevoegde autoriteiten.

De reikwijdte van deze notificatie wordt nader gespecificeerd in de Richtsnoeren EBA/GL/2016/08 van de EBA, waarin tevens verdere invulling wordt gegeven ten aanzien van wat onder marktconforme voorwaarden wordt verstaan en wanneer een transactie niet is opgezet om steun te verlenen.

De vereiste om dergelijke transacties te notificeren geldt zowel voor de ‘significante instellingen’ (SI’s), die onder rechtstreeks toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB) staan, als voor de ‘niet-significante instellingen’ (LSI’s), waarop De Nederlandsche Bank (DNB) toezicht houdt in samenwerking met de ECB.

SI’s dienen hiertoe de leidraad te gebruiken die door ECB op 28 juli 2017 op haar website is gepubliceerd.

LSI’s dienen een dergelijke notificatie te richten aan hun account-toezichthouder. Daarbij dient de LSI het navolgende in acht te nemen:

  • Een LSI dient DNB van elke transactie afzonderlijk te notificeren.
  • Een dergelijke notificatie dient schriftelijk plaats te vinden uiterlijk vijftien (15) werkdagen na de uitvoering van de transactie.
  • Ten aanzien van de in de notificatie mee te sturen informatie, wordt verwezen naar de bijlage in de door de ECB gepubliceerde leidraad.

Nadat de transactie aan DNB is genotificeerd, zal, waar nodig geacht, een informele toezichtsdialoog over de specifieke kenmerken van een transactie plaatsvinden.

Ontdek gerelateerde artikelen