Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

CRD IV factsheet on reporting for investment firms

De (Corep1 en Finrep) rapportageverplichtingen voor kredietinstellingen volgen uit artt. CRR.99, CRR.101.4, CRR.394.1, CRR.430 en CRR.415. Artikel CRR.101 bevat een aanvullende verplichting tot het rapporteren van verliezen gerelateerd aan onroerend goed- exposures (IP losses).

Gepubliceerd: 19 december 2013

Dit factsheet geeft op hoofdlijnen inzicht in de rapportageverplichtingen vanaf de invoering van de ITS on Supervisory Reporting en de aanvullende nationale rapportage- verplichtingen. Het is wel zaak dat u zelf voornoemde ITS goed bestudeert.

Deze rapportageverplichtingen zullen ook worden verwerkt in de Regeling staten financiële ondernemingen (Rfso), welke in januari 2014 a.s. zal worden gewijzigd.

Corep

 • Beleggingsondernemingen die vallen onder CRR.95, rapporteren de volgende Corep templates:
  • capital adequacy template,
  • own funds requirements,
  • capital ratio’s,
  • memorandum items en
  • transitional provisions.
 • Beleggingsondernemingen die vallen onder CRR.96 rapporteren alle Corep templates met uitzondering van het operationeel risico template.
 • Beleggingsondernemingen die vallen onder CRR.92 rapporteren alle Corep templates.
 • Er dient solo en geconsolideerd te worden gerapporteerd, tenzij een ontheffing is verstrekt op grond van CRR.7 of CRR.15.

Finrep

 • Beleggingsondernemingen die de jaarrekening opstellen volgens IFRS standaarden (vrijwillig) en die de jaarrekening opstellen volgens local GAAP rapporteren een beperkt aantal templates waaronder:
  • de balans, winst- en verliesrekening,
  • off balance posten en
  • nadere toelichtingen bij de balans en winst- en verliesrekening.
 • Beleggingsondernemingen die de jaarrekening opstellen volgens de IFRS standaarden (vrijwillig), rapporteren de genoemde templates conform de DNB rapportage “Uitvraag financiële informatie non –IFRS instellingen”. Dit zijn nationaal opgestelde templates maar thans wel volledig gebaseerd op de Finrep Local GAAP uit de ITS. Dit dient te gebeuren per 1/1/2014.
 • Beleggingsondernemingen die de jaarrekening opstellen volgens local GAAP, rapporteren de genoemde templates conform de DNB rapportage “Uitvraag financiële informatie non –IFRS instellingen”. Dit zijn nationaal opgestelde templates maar wel gebaseerd op de Finrep Local GAAP uit de ITS. Dit dient te gebeuren per 1/1/2014.
 • Beleggingsondernemingen die een vergunning hebben voor de activiteiten a en d als genoemd in art. 1:1 Wft en die geen gelden van cliënten onder zich houden, rapporteren twee keer per jaar Finrep.
 • Financiële holdings met een ontheffing op grond van 15.CRR, rapporteren één keer per jaar Finrep.
 • De Finrep rapportageplicht geldt zowel op vergunninghoudende instelling als op geconsolideerde niveau.

Waarmerking 

Op grond van artikel 3:72 lid 7 Wft kan DNB bepalen dat de staten verstrekt door een beleggingsonderneming, voorzien zijn van een verklaring van de accountant. Om de administratieve last voor de sector te beperken betekent dit in de praktijk dat de Staten van beleggingsondernemingen alleen worden opgevraagd indien twijfel bestaat over de betrouwbaarheid van de cijfers of wanneer de jaarrekening van de beleggingsonderneming geen verklaring van de accountant bevat.


1 Onder Corep wordt in deze context verstaan de rapportages over Own funds, Risk, LE, Leverage ratio, LCR, NSFR en IP Losses.

2Deze ITS is nog een concept versie. De Europese Commissie moet deze nog bevestigen alvorens deze definitief kan worden gepubliceerd en in werking kan treden.

Ontdek gerelateerde artikelen