Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Interne modellen

Vraag:

Is het voor HER mogelijk om een intern model te gebruiken voor de berekening van de kapitaalvereisten voor bepaalde (deel)risico’s, in plaats van de in de CRR beschreven standaardbenadering? Wat is het proces voor de goedkeuring van een intern model?

Gepubliceerd: 21 maart 2018

Antwoord:

Voor HER die voldoen aan alle voorwaarden genoemd in artikel 96(1)(b) CRR worden de kapitaalvereisten op grond van artikel 96(2) CRR berekend als de som van de risico-gewogen posten voor kredietrisico (credit risk), tegenpartijkredietrisico (counterparty credit risk), marktrisico (market risk) en het risico van aanpassing van de kredietwaardering (credit valuation adjustment risk – CVA risk) en van de vastekosteneis (fixed overheads requirement – FOR). Zie hierover ook onderdeel (1) van deze Q&A – Kapitaalvereisten op grond van de CRR.

Voor de berekening van de kapitaalvereisten voor deze risico-gewogen posten kunnen, in plaats van de in de CRR per risicopost beschreven standaardbenadering (standardised approach), de volgende interne modellen worden gebruikt:

 1. Internal Models Approaches (IMA) voor marktrisico, als bedoeld in artikel 221 CRR;
 2. Internal Rating Based (IRB) voor kredietrisico, als bedoeld in artikel 143(1) CRR;
 3. Internal Model Methods (IMM) voor tegenpartijkredietrisico, als bedoeld in artikel 283 en 361 CRR; en
 4. Advanced Credit Valuation Adjustment (A-CVA) voor cva-risk, als bedoeld in artikel 383 CRR.

Voor het gebruik van een intern model moet goedkeuring worden gegeven door DNB. Bij een aanvraag voor goedkeuring toetst DNB onder meer op de volgende zaken:

 1. DNB vereist een validatie en audit rapport die minimaal de vereisten bevatten uit de CRR;
 2. De toepasselijkheid van de methodologie, risicocontrole en governance van het interne model; en
 3. DNB analyseert de portfolio waarop het interne model van toepassing is onder meer op de volgende elementen:
  • de significant share voorwaarde van de gemodelleerde risicofactoren ten opzichte van niet-gemodelleerde factoren;
  • of bedrijfsprocessen die zijn gerelateerd aan het interne model, flexibel en toereikend zijn, o.a. op pricing, besluitvorming, risico management, validatie en kapitaalberekening;
  • de economische geschiktheid van het interne model;
  • of het interne model geschikt is om risico’s te voorspellen (o.a. door middel van back-testing exercises, en tests van het model in hypothetische en historische scenario’s);
  • de IT infrastructuur, de input data en data die wordt gebruikt bij het opzetten van het interne model; en
  • parallel run (back-testing resultaten zijn vereist voor marktrisico).

Bij het aanvragen tot goedkeuring van een intern model dient daarnaast het volgende in ogenschouw te worden gehouden:

 • één of meer risico’s kunnen intern gemodelleerd worden en voor andere risico’s kan gebruikgemaakt worden van de standaardbenadering uit de CRR;
 • er kan niet per rapportageperiode (= kwartaal) gewisseld worden tussen de standaardbenadering en het interne model;
 • rapportage en kapitalisatie is op basis van de standaardbenadering zolang de beoordeling van het interne model plaatsvindt en er geen goedkeuring is verleend voor het gebruik van een intern model;
 • de aanvraag tot goedkeuring dient inclusief alle documentatie bij DNB ingediend te worden via de aanvraagformulieren die beschikbaar zijn op Open Boek Toezicht / Digitaal Loket Toezicht;
 • de aanvraag tot goedkeurig dient compleet te zijn; en
 • DNB verlangt een self-assessment waarin de instelling onderzoekt in hoeverre zij al voldoet aan de CRR.

De tijdsduur van een goedkeuringstraject voor een intern model is afhankelijk van meerdere factoren, zoals:

 • het tijdstip waarop de aanvraag compleet is;
 • de portefeuilles die gemodelleerd moeten worden; en
 • de complexiteit van het interne (deel)model.

DNB benadrukt dat het goedkeuringstraject géén iteratief proces is: een onvoldoende uitgewerkt intern model wordt afgekeurd.

Zie de website van de EBA voor meer informatie over interne modellen en het goedkeuringsproces:

Ontdek gerelateerde artikelen