Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Kapitaalbuffervereisten op grond van de CRD

Vraag:

In hoeverre zijn de verschillende onderdelen van de kapitaalbuffervereisten uit de CRD van toepassing op HER?

Gepubliceerd: 21 maart 2018

Antwoord:

Kapitaalbuffervereiste – Algemeen 

In artikel 128(6) van de CRD is het gecombineerd buffervereiste (combined buffer requirement) gedefinieerd als: het totale tier 1 kernkapitaal dat nodig is om te voldoen aan het vereiste voor de kapitaalconserveringsbuffer (capital conservation buffer – CCB), uitgebreid met het volgende, naar gelang toepasselijk:

  1. een instellingsspecifieke contracyclische kapitaalbuffer (institution-specific countercyclical capital buffer – CCyB);
  2. een MSI-buffer (voor mondiaal systeemrelevante instellingen – MSI’s; global systemically important institutions – G-SIIs);
  3. een ASI-buffer (voor andere systeemrelevante instellingen – ASI’s; other systemically important institutions – O-SIIs); en
  4. een systeemrisicobuffer (systemic risk buffer - SRB)

Voor HER zijn alleen de kapitaalconserveringsbuffer (capital conservation buffer – CCB) en de instellingsspecifieke contracyclische kapitaalbuffer (institution-specific countercyclical capital buffer – CCyB) relevant. De beide systeembuffers, dus zowel de MSI- en ASI-buffers als de systeemrisicobuffer (SRB), zijn tot nog toe niet van toepassing op de Nederlandse populatie van beleggingsondernemingen.

Op grond van artikel 3:62a lid 3 Wft geldt een onverwijlde meldplicht aan DNB, in het geval een financiële onderneming niet voldoet dan wel voorziet of redelijkerwijze kan voorzien dat zij niet zal voldoen aan de op haar toepasselijke kapitaalbuffervereisten.

Een HER die niet voldoet aan de toepasselijke kapitaalbuffervereisten, moet op grond van art. 3:62a lid 4 Wft binnen vijf werkdagen na die kennisgeving een kapitaalconserveringsplan ter goedkeuring indienen bij DNB. DNB kan deze termijn verlengen tot tien werkdagen. In het kapitaalconserveringsplan dient de HER aan te geven welke maatregelen zij voornemens is te treffen om aan de kapitaalbuffervereisten te voldoen.

In onderdeel (5) van deze Q&A – Herstelplannen – vindt u meer informatie met betrekking tot het kapitaalconserveringsplan. Hierin wordt ook ingegaan op de situatie dat een HER niet voldoet aan de kapitaalbuffervereisten van de CRD en evenmin aan de kapitaalvereisten van de CRR.

Hieronder worden de verschillende onderdelen van het gecombineerd buffervereiste, en hun relevantie voor HER, nader toegelicht:

Kapitaalconserveringsbuffer (CCB) – Art. 129 CRD / art. 3:62a Wft 

De kapitaalconserveringsbuffer (capital conservation buffer – CCB) als bedoeld in artikel 129 CRD is in Nederland geïmplementeerd in artikel 3:62a Wft in samenhang met artikel 105 en 105a van het Besluit prudentiële regels Wft (Bpr). Deze CCB, waarvan de hoogte op Europees niveau wordt vastgesteld, bedraagt 1,875% in 2018 en 2,5% vanaf 2019 (zie voor deze infasering artikel 105 lid 4 Bpr). Op grond van art. 3:62a lid 1 Wft is deze CCB-buffer onder meer van toepassing op beleggingsondernemingen met een MiFID-vergunning voor handelen voor eigen rekening, en dus onder meer ook op HER die onder de wijziging van het prudentiële regime van 13 november 2017 vallen.

Contracyclische kapitaalbuffer (CCyB) – Art. 130 CRD / art. 3:62a Wft 

De instellingsspecifieke contracyclische kapitaalbuffer (institution-specific countercyclical capital buffer – CCyB) als bedoeld in artikel 130 CRD is in Nederland geïmplementeerd in artikel 3:62a Wft in samenhang met artikel 105 en 105b van het Besluit prudentiële regels Wft (Bpr). Deze CCyB wordt periodiek door DNB vastgesteld (zie artikel 105b lid 2 Bpr) en is vooralsnog op 0% gesteld (zie het Nieuwsbericht van DNB van 5 september 2017). Op grond van art. 3:62a lid 1 Wft is deze CCyB onder meer van toepassing op beleggingsondernemingen met een MiFID-vergunning voor handelen voor eigen rekening, en dus onder meer ook op HER die onder de wijziging van het prudentiële regime van 13 november 2017 vallen.

Systeemrelevantiebuffers (MSI- en ASI-buffer) en systeemrisicobuffer (SRB) 

Zowel de systeemrelevantiebuffers voor MSI’s (G-SIIs) en ASI’s (O-SIIs) als de systeemrisicobuffer (SRB) zijn momenteel niet relevant voor beleggingsondernemingen, aangezien in Nederland op dit moment geen MiFID-vergunninghouders als systeemrelevant zijn aangemerkt. Deze systeembuffers hoeft een HER derhalve op dit moment niet in aanmerking te nemen bij de berekening van de op haar toepasselijke kapitaalbuffervereisten.

Ontdek gerelateerde artikelen