Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Kapitaalvereisten op grond van de CRR

Vraag:

Welke kapitaalvereisten uit de CRR zijn van toepassing op HER die onder de wijziging van het prudentiële regime van 13 november 2017 vallen?

Gepubliceerd: 21 maart 2018

Antwoord:

Voor HER die voldoen aan alle voorwaarden genoemd in artikel 96(1)(b) CRR wordt de kapitaaleis op grond van artikel 96(2) CRR berekend als de som van de risico-gewogen posten voor kredietrisico (credit risk), tegenpartijkredietrisico (counterparty credit risk), marktrisico (market risk) en het risico van aanpassing van de kredietwaardering (credit valuation adjustment risk – CVA risk) en van de vastekosteneis (fixed overhead requirement – FOR). De eerste component van deze som ziet op de risicoposten, genoemd in de punten a) tot en met d) en f) van artikel 92(3) CRR, na toepassing van artikel 92(4) CRR. De tweede component van deze som betreft de vastekosteneis als bedoeld in artikel 97 CRR en Gedelegeerde Verordening (EU) no. 2015/488 van de Commissie van 4 september 2014 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 241/2014 betreffende eigenvermogensvereisten voor ondernemingen op basis van vaste kosten (Pb L 78 van 24.3.2015).

Deze berekeningsmethode voor de kapitaaleis van HER geldt op grond van artikel 96(1)(b) CRR voor beleggingsondernemingen die een aanvangskapitaal aanhouden van EUR 730.000 als bedoeld in art. 28(2) CRD en art. 48(1)(j) Besluit prudentiële regels Wft (Bpr) en die voldoen aan alle volgende voorwaarden:

  1. zij houden geen gelden of effecten van cliënten aan;
  2. zij handelen uitsluitend voor eigen rekening;
  3. zij hebben geen externe cliënten; en
  4. de uitvoering en afwikkeling van hun transacties vindt plaats onder verantwoordelijkheid en garantie van een clearing member.

Naast de kapitaalvereisten uit de CRR, zijn er kapitaalbuffervereisten in de CRD opgenomen. Deze komen aan bod in onderdeel (2) van deze Q&A –Kapitaalbuffervereisten op grond van de CRD.

Ontdek gerelateerde artikelen