Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Prudentiële eisen Handelaren voor Eigen Rekening gewijzigd

DNB wijzigt het prudentiële regime voor Handelaren voor Eigen Rekening (HER) die onder de Capital Requirements Regulation (CRR) door DNB worden aangemerkt als ‘plaatselijke onderneming’. DNB heeft hiertoe besloten nadat de European Banking Authority (EBA) een Breach of Union Law onderzoek heeft geopend naar de verenigbaarheid van de interpretatie van dit begrip door DNB met het Unierecht.

Gepubliceerd: 08 december 2017

De EBA is in haar zogenoemde Breach of Union Law (BUL) procedure een onderzoek gestart naar het door Nederland gehanteerde HER-toezichtregime. De EBA is van mening dat DNB het begrip ‘plaatselijke onderneming’ te ruim interpreteert en gaat daarbij uit van een strikte uitleg en toepassing van de CRR.

DNB heeft sinds 2014 op basis van haar interpretatie van het begrip ‘plaatselijke onderneming’ kapitaaleisen voor Handelaren voor Eigen Rekening gehanteerd die in lijn zijn met de risico’s waaraan zij blootgesteld zijn. DNB vindt de prudentiële eisen die zij aan deze instellingen oplegt verantwoord en proportioneel.

Desondanks heeft DNB een grondige interne en externe analyse laten verrichten naar de door haar gehanteerde interpretatie van de definitie van ‘plaatselijke onderneming’. DNB is tot de conclusie gekomen dat haar interpretatie juridisch niet houdbaar is en heeft daarom besloten om het huidige nationale prudentiële regime voor ‘plaatselijke ondernemingen’ te beëindigen. DNB zal per direct stappen ondernemen om de CRR toe te passen op de betrokken beleggingsondernemingen. DNB heeft de EBA op de hoogte gesteld van deze beleidswijziging.

De ondernemingen die het betreft krijgen tot 31 maart 2018 de gelegenheid om te voldoen aan de geldende vereisten van de CRR. In geval van een kapitaaltekort, vraagt DNB deze ondernemingen een herstelplan op te stellen zodat zij binnen een redelijke termijn, maar uiterlijk 31 december 2019, kunnen voldoen aan de kapitaaleisen van de CRR. Dit geldt ook voor ondernemingen die momenteel een aanvraag hebben lopen voor het verkrijgen van vergunning voor de beleggingsactiviteit “Handelen voor Eigen Rekening”.

Het Nederlandse HER-regime geldt nu voor dertien beleggingsondernemingen die allen in Nederland actief zijn. De beleggingsondernemingen die te maken krijgen met het gewijzigde prudentiële regime zijn hiervan door DNB op de hoogte gesteld via een brief.
Deze sectorbrief is als download bij dit factsheet gevoegd.

Update – Op 6 december 2017 heeft de European Banking Authority (EBA) op haar website het volgende persbericht gepubliceerd:

EBA closes breach of Union law investigation against DNB and will monitor transitional measures adopted to redress the case – 06 December 2017

Ontdek gerelateerde artikelen