Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Uitgangspunten beoordeling collectieve waardeoverdracht van een Nederlands pensioenfonds of premiepensioeninstelling naar een pensioeninstelling uit een andere lidstaat

Q&A

Gepubliceerd: 24 januari 2019

Bekijk eerdere versies in het archief

Vraag:

Hoe beoordeelt de Nederlandsche Bank een collectieve waardeoverdracht van een Nederlands pensioenfonds of premiepensioeninstelling naar een pensioeninstelling uit een andere lidstaat?

Antwoord:

De Nederlandsche Bank (DNB) beoordeelt bij de collectieve waardeoverdracht (CWO) of:

(i) de belangen van de deelnemers van het overdragende Nederlandse pensioenfonds of de premiepensioeninstelling (ppi) afdoende zijn beschermd;
(ii) de individuele pensioenaanspraken en pensioenrechten van de deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden na de CWO minstens gelijk blijven;
(iii) de met de over te dragen pensioenregeling overeenkomende activa toereikend en passend zijn om de over te dragen passiva, technische voorzieningen en andere verplichtingen en rechten te dekken;
(iv) sprake is van evenwichtige belangenafweging;
(v) de besluitvorming bij het pensioenfonds of ppi juist is verlopen;
(vi) voldaan is aan de instemmingsvereisten door belanghebbenden;
(vii) een beheerste transitie naar de pensioeninstelling uit de andere lidstaat geborgd is.

Toelichting

Nederlandse pensioenfondsen en ppi’s zijn bevoegd om mee te werken aan een CWO naar een pensioeninstelling uit een andere lidstaat. Het pensioenfonds of de ppi is echter alleen bevoegd om mee te werken als DNB toestemming heeft gegeven en ook de bevoegde autoriteiten van de pensioeninstelling uit de andere lidstaat hun goedkeuring hebben gegeven voor de CWO.

DNB zal geen toestemming geven voor de CWO indien niet is aangetoond en geborgd dat:

  • in geval van een gedeeltelijke CWO de langetermijnbelangen van de deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden die achterblijven in het overdragende pensioenfonds of de overdragende ppi afdoende worden beschermd;
  • de individuele pensioenaanspraken en pensioenrechten van de deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden na de CWO minstens gelijk blijven; en
  • de met de over te dragen pensioenregeling overeenkomende activa toereikend en passend zijn om de over te dragen passiva, technische voorzieningen en andere verplichtingen en rechten te dekken.

DNB geeft daarnaast geen toestemming voor de CWO indien één of meer van de volgende situaties aan de orde zijn:

  • er is niet voldaan aan de gestelde vereisten voor de besluitvorming door het pensioenfonds of de ppi;
  • er is niet voldaan aan de in de wet vastgelegde instemmingsvereisten door belanghebbenden; en
  • op basis van de informatie kan niet worden aangetoond dat van een beheerste transitie naar de pensioeninstelling uit de andere lidstaat sprake is.

Achtergrond van deze vereisten is dat de Pensioenwet en, voor zover relevant, de Wet op het financieel toezicht, wettelijke eisen stellen aan de besluitvorming en aan de benodigde instemming door verschillende belanghebbenden en vereisen dat een pensioenfonds of ppi een beheerste en integere bedrijfsvoering waarborgt.

DNB verwacht van het Nederlandse pensioenfonds of de ppi en van de pensioeninstelling uit de andere lidstaat dat wordt onderbouwd dat aan de gestelde eisen voor de CWO naar de pensioeninstelling wordt voldaan. Indien hieraan niet wordt voldaan, zal DNB zal geen toestemming geven. DNB verwacht in ieder geval de in de bijlage gevraagde informatie en onderbouwing te ontvangen van het betrokken pensioenfonds of de ppi en de pensioeninstelling uit de andere lidstaat bij de aanvraag tot goedkeuring van een voorgenomen CWO.

Het formele beoordelingsproces van een CWO naar een pensioeninstelling uit een andere lidstaat begint doordat deze pensioeninstelling uit een andere lidstaat een verzoek tot goedkeuring van de CWO indient bij de bevoegde autoriteiten uit die andere lidstaat. Zie voor de details van het proces, de factsheet Proces beoordeling collectieve waardeoverdracht naar een pensioeninstelling uit een andere lidstaat. In die factsheet is ook opgenomen dat DNB Nederlandse pensioenfondsen of ppi’s die voornemens zijn om mee te werken aan een CWO naar een pensioeninstelling uit een andere lidstaat, adviseert vroegtijdig in vooroverleg te treden met DNB.

Ontdek gerelateerde artikelen