Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Bestemmingsdepots - Pensioenfondsen

Factsheet

Gepubliceerd: 06 oktober 2017

Bekijk eerdere versies in het archief

Bestemmingsdepots zijn ‎depots die worden aangehouden door een pensioenfonds en met een specifieke bestemming zijn gevormd. Het doel waarvoor het depot gebruikt wordt, is expliciet beschreven. Het is niet toegestaan om het depot voor een ander doel te gebruiken dan de vastgelegde doelen.

In de regel worden bestemmingsdepots gevuld uit pensioenpremies die (nog) niet nodig zijn voor de aankoop van nieuwe aanspraken, bijvoorbeeld uit een opslag op de premie. Het komt ook voor dat een depot gevuld wordt met een specifieke storting, bijvoorbeeld in het kader van een fusie of een wijziging van de pensioenregeling. Omdat dergelijke depots niet dienen ter financiering van bestaande aanspraken vallen ze buiten de dekkingsgraad van het fonds. Zie de Q&A Bestemmingsdepots en berekening van de dekkingsgraad.

Op de eis dat een depot alleen mag worden gebruikt voor het vooraf vastgelegde doel is één uitzondering: als het pensioenfonds, vanwege de financiële positie, een korting moet gaan doorvoeren als bedoeld in artikel 134 van de Pensioenwet, dan moet eerst het bestaande depot aangesproken worden om de korting te verlagen of te voorkomen.

Toeslagdepot 

Een toeslagdepot is een depot dat als enige doelstelling ‘het verlenen van toeslagen’ heeft. Daarbij kan de doelstelling nog verder beperkt zijn tot toeslagverlening ten behoeve van een specifieke groep deelnemers.

Een toeslagdepot voor voorwaardelijke toeslageverlening valt in principe onder de regel ‘toekomstbestendige toeslagverlening’ (toeslagregel) als bedoeld in artikel 137, tweede lid, Pensioenwet, tenzij wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden. Dat is geregeld in de artikelen 15a en 15b Besluit FTK. Zie voor meer toelichting de Q&A Toeslagdepot.

Premie-egalisatiedepot 

Een premie-egalisatiedepot is een depot dat als enige doelstelling ‘het egaliseren van de premie gedurende een bepaalde periode’ heeft. In de regel zal dit type depot aangehouden worden door pensioenfondsen die een CDC-regeling uitvoeren, waarbij de premie voor een specifieke periode wordt ‘vastgezet’. Het depot wordt dan gevuld door een positief verschil tussen de feitelijke premie en de voor de aankoop van nieuwe aanspraken benodigde kostendekkende premie aan het depot toe te voegen. In jaren waarin de feitelijke premie lager is dan de voor de aankoop van nieuwe aanspraken benodigde kostendekkende premie kan het verschil aan het depot worden onttrokken. Zo kan worden voorkomen dat in die jaren niet de volledige toegezegde aanspraken kunnen worden ingekocht (en wordt dus voorkomen dat de ‘gesplitste kortingsregel’ ingezet moet worden).

‎Het doel van het vastzetten van de premie is om premieschommelingen voor de werkgever te voorkomen. Om te kunnen voldoen aan het karakter van een uitkeringsovereenkomst zal de (vaste) premie zodanig moeten zijn dat de premie over de hele periode genomen voldoende is om de op te bouwen aanspraken te financieren. Bij het vormen van een premie-egalisatiedepot houdt dit in dat ex ante de feitelijke premie zodanig moet worden vastgesteld dat het depot aan einde van de gekozen premievaste periode naar verwachting precies leeg is of een overschot kent. Met andere woorden: vooraf moet de verwachting zijn dat de gesplitste kortingsregel niet toegepast hoeft te worden tijdens de premievaste periode.

Uiteraard zal pas gedurende de premievaste periode blijken of het depot voldoende vermogen bevat om een ‘tekort’ in de feitelijke premie op te vullen. Dat heeft echter geen consequenties voor de beoordeling van het premie-egalisatiedepot: als blijkt dat de gesplitste kortingsregel toch toegepast moet worden, betekent dit niet dat het karakter ‘uitkeringsovereenkomst’ verloren gaat. Omgekeerd betekent dit ook dat er aan het einde van de premievaste periode een restsaldo over kan zijn in het depot. Voor zo’n eventueel restsaldo kan in de doelstelling van het depot een andere bestemming opgenomen worden, bijvoorbeeld toeslagverlening . ‎

Een depot met zowel een toeslag- als een premie-egalisatiedoel 

Het is mogelijk een depot te vormen dat beide hiervoor genoemde doelstellingen combineert en dus gebruikt wordt zowel voor toeslagverlening als voor premie-egalisatie. Dat kan echter alleen als beide doelstellingen realistisch zijn. Dat houdt in dat alleen dat deel van het depot voor toeslagverlening beschikbaar is dat naar verwachting niet nodig is voor premie-egalisatie. Dus: alleen als de gesplitste kortingsregel naar verwachting niet toegepast hoeft te worden is er vermogen ‘over’ voor toeslagverlening. Op dat deel van het vermogen is de toekomstbestendige toeslagregel van toepassing.

Ontdek gerelateerde artikelen