Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Overeenkomst sociale partners en pensioenfonds beheer VPL-gelden

Q&A

Gepubliceerd: 01 november 2012

Bekijk eerdere versies in het archief

Vraag:

Dient een pensioenfonds dat als toegestane nevenactiviteit VPL-gelden namens sociale partners beheert, een overeenkomst met sociale partners te hebben gesloten over dit beheer?

Antwoord:

Ja, een fonds dient een schriftelijke overeenkomst met sociale partners te hebben gesloten over het beheer van VPL-gelden.

Toelichting 

Onder ‘VPL-gelden’ wordt verstaan: de door werkgevers en/of werknemers bijeengebrachte, en door het pensioenfonds beheerde, financiële middelen waaruit toekomstige omzetting van VPL-toezeggingen naar VPL-pensioenen kan plaatsvinden nadat cao-partijen tot deze omzetting hebben besloten. Op de balans van het pensioenfonds staat tegenover deze VPL-gelden een bestemmingsreserve (zie ook de Q&A Financiering inhaalpensioen) zodat de VPL-gelden niet van invloed zijn op de financiële positie van het pensioenfonds.  
 
VPL-gelden zijn geen eigendom van het pensioenfonds. Het pensioenfonds  beheert – als toegestane nevenactiviteit (zie de Q&A - Is een pensioenfonds verplicht reserve aan te houden voor het 15-jarenpensioen?) – de VPL-gelden namens sociale partners. Voorkomen moet worden dat premies voor VPL en de premies voor pensioen met elkaar vermengd worden in één (doorsnee-) premie. Ook moet voorkomen worden dat de door het fonds beheerde VPL-gelden en pensioengelden met elkaar vermengd raken. Een schriftelijke overeenkomst tussen het pensioenfonds en sociale partners is in dat kader van belang. De noodzaak van zo’n overeenkomst moet worden gezien in het licht van de eis van een  beheerste en integere bedrijfsvoering (artikel 143 Pensioenwet).
 
In de overeenkomst dient te worden vastgelegd onder welke voorwaarden het pensioenfonds de VPL-gelden namens sociale partners beheert. Aan de orde dient in ieder geval te komen:

  • Hoe de VPL-gelden worden beheerd (hoe worden de middelen belegd en/of hoe wordt de rendementsvergoeding vastgesteld).
  • Op welke wijze toevoegingen plaatsvinden aan de VPL-gelden (bijvoorbeeld door het ontvangen van een VPL-premie). 
  • Op welke wijze onttrekkingen plaatsvinden aan de VPL-gelden (bijvoorbeeld door inkoop van pensioen en de daarbij geldende inkooptarieven).
  • Welke (eventuele) mandaten sociale partners aan het bestuur van het pensioenfonds hebben gegeven ten aanzien van het beheer  van de VPL-gelden en/of uitvoering van de VPL-regeling.
Op 31 oktober 2012 heeft DNB een sectorbrief verzonden aan alle pensioenfondsen waarvan DNB weet dat zij een VPL-regeling uitvoeren. Deze sectorbrief bevat nadere guidance over het beheer van VPL-regelingen en is te bereiken via een link op deze pagina.

Ontdek gerelateerde artikelen